Zmiany w Ustawie o ochronie osób i mienia

Zmiany w Ustawie z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia uchwalone przez Sejm w Ustawie z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkami zapisanymi w ustawie.
W przypadku Ustawy o ochronie osób i mienia dotyczy to zapisu o wejściu w życie zapisów dotyczących art. 16, mówiącego o wydaniu przez MSW decyzji o udzieleniu, odmowy udzielenia, zmiany, ograniczenia zakresu działalności gospodarczej lub formy na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia.

W formie opisowej zmiany w ustawie z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia dotyczą:
1. Zmienia się definicja SUFO (art. 2 pkt 7 ustawy).
Aktualnie „Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne, to wewnętrzne służby ochrony lub przedsiębiorcy, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia posiadający broń na podstawie pozwolenia na broń na okaziciela, o którym mowa w art. 29 ust 1. pkt 1 i 2 ustawy z 21 maja 1999 r o broni i amunicji.”

2. Zmienia się zapis art. 16 dotyczącego zasięgania opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w sprawie udzielania zezwolenia, odmowy udzielania zezwolenia, zmiany, ograniczania zakresu działalności gospodarczej lub formy usług oraz cofania koncesji. Za zmianą ustawy, organ koncesyjny jest zobligowany do zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji jedynie przy udzielaniu zezwolenia. W pozostałych przypadkach organ koncesyjny może zasięgnąć opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji.

3. Zmienia się zapis art. 17 ustawy:
a) uchyla się zapis ust. 3 pkt. 8 o obowiązku dołączenia do wniosku o udzielenie koncesji zaświadczenia albo oświadczenia o niezaleganiu z wpłatami należności budżetowych;
b) uchyla się zapis ust. 7 art. 17 ustawy, mówiący o dotychczasowym obowiązku dołączenia do wniosku o udzielenie koncesji, że przedsiębiorca inny niż osoba fizyczna jest obowiązany dodatkowo dołączyć listę udziałowców lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 50 % udziałów lub akcji;
c) zmieniony zostaje zapis ust. 8 art. 17 mówiący aktualnie, że minister właściwy do spraw wewnętrznych określi w drodze rozporządzenia, wzór wniosku składanego do organu koncesyjnego przez przedsiębiorcę ubiegającego się o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia z uwzględnieniem zapisów ust. 3 – mówiącego, co powinien zawierać wniosek o udzielenie koncesji oraz informacji o dokumentach wymaganych przy złożeniu wniosku o udzieleniu koncesji (…….).

4. W zakresie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub posiadających taki wpis – uszczegółowiają się przepisy dotyczące lekarzy wykonujących te badania. (art. 33 ust. 3, art. 33a ust. 1, ust. 4, art. 34 ust. 3 pkt 1).

5.  Zmienia się zapis art. 38b mówiącego dotychczas, że kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek co 5 lat przejść szkolenie lub kurs w zakresie, o którym mówi art. 26 ust. 3 pkt 8 ustawy. Aktualny zapis wprowadza zmianę zapisu, że – pracownik kwalifikowany ma obowiązek przejść kurs doskonalący umiejętności zapisane w art. 26 ust. 3 pkt 8 ustawy. Zakres kursu w wymiarze nieprzekraczającym 50 godz. określi minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw szkolnictwa w wyższego w drodze rozporządzenia.

Opr. A.K.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone