Statut

STATUT

POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW OCHRONA

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Statut niniejszy określa cele i zasady działania oraz strukturę organizacyjną Polskiego Związku Pracodawców Ochrona, zwanego dalej Związkiem.
2. Związek jest organizacją dobrowolną, samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji politycznych, społecznych i zawodowych. 
3. Związek działa w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55 poz. 235 z późniejszymi zmianami). 
4. Związek posiada osobowość prawną. 
5. Związek może używać nazwy w języku angielskim Polish Security Employers Association

§ 2

1. Związek prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, zgodnie z obowiązującym prawem polskim, prawem europejskim i prawem kraju, na obszarze którego prowadzi działalność.
2. Siedzibą Związku i jego władz ogólnokrajowych jest miasto stołeczne Warszawa. 
3. Związek może tworzyć Oddziały Regionalne na zasadach określonych w § 25.

§ 3

1. Związek może tworzyć konfederacje i federacje, jak również przystępować do federacji i konfederacji związków pracodawców oraz innych organizacji.
2. Związek może nawiązywać współpracę lub być członkiem federacji lub organizacji o podobnym profilu, a także przystępować do organizacji międzynarodowych i prowadzić działalność na tym forum. 
3. Decyzje w sprawach określonych w ust. 1 i 2 powyżej podejmuje Zarząd.

§ 4

Związek  zrzesza przedsiębiorców będących pracodawcami i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia, usług detektywistycznych, specjalistycznego doradztwa i szkolenia kadr oraz producentów i dystrybutorów umundurowania, sprzętu i urządzeń dla firm ochrony osób, mienia i usług detektywistycznych, a także pojazdów specjalnych oraz innych współpracujących z branżą ochrony osób i mienia.

§ 5

1. Związek używa pieczęci z nazwą i adresem siedziby Związku według wzoru przyjętego przez Zarząd Związku. Nazwa Związku oraz graficzny znak członkowski (logo) są zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie i prawnie chronione. 
2. Oddziały Regionalne używają pieczątek z nazwą Związku i nazwą danego regionu lub województwa według wzoru i układu zatwierdzonego przez Zarząd Związku. 
3. Związek może ustanowić odznakę. Wzór odznaki, zasady jej przyznawania, jej noszenia oraz kwestie związane z jej ochroną prawną określi Zarząd Związku.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA ZWIĄZKU 

§ 6

Do podstawowych celów Związku należą w szczególności: 

1. ochrona praw i interesów społecznych i gospodarczych Członków Związku oraz reprezentowanie ich wobec organów władzy i administracji rządowej, związków zawodowych pracowników, organów samorządu terytorialnego i gospodarczego, a także wobec zleceniodawców i kontrahentów, 
2. oddziaływanie na kształtowanie rozwiązań prawnych uwzględniających zarówno interesy zrzeszonych Członków Związku jak i potrzeby i interesy usługobiorców, 
3. inicjowanie działań i promowanie postaw sprzyjających poprawie publicznego i indywidualnego bezpieczeństwa obywateli oraz ich mienia, 
4. wykazywanie troski o stałe podnoszenie jakości usług świadczonych przez zrzeszonych w Związku przedsiębiorców, zarówno pod względem profesjonalizmu działania, jak i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej, 
5. wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na tworzenie atmosfery społecznego zaufania do zrzeszonych w Związku pracodawców oraz do jakości świadczonych przez nich usług, 
6. wzmacnianie postaw umożliwiających Członkom Związku partnerską współpracę opartą na etyce i obopólnie korzystnych rozwiązaniach
7. działanie na rzecz kreowania i wzmacniania w opinii społecznej wizerunku całego sektora usług ochrony, w tym szczególnie firm i pracowników ochrony.

§ 7

Do osiągnięcia powyższych celów Związek dąży m.in. poprzez:

1. współdziałanie z podmiotami posiadającymi prawo inicjatywy ustawodawczej, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących zasad i warunków wykonywanej działalności gospodarczej oraz aktów regulujących zasady i wymogi zatrudniania pracowników w obszarze działania zrzeszonych Członków, 
2. współpraca z organami administracji państwowej, w szczególności z MSWiA, policją, organami samorządu terytorialnego, administracją lokalną oraz placówkami naukowymi i badawczymi w zakresie wymiany informacji i doświadczeń w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego i osobistego, 
3. reprezentowanie i ochronę interesów oraz niematerialnych dóbr Członków Związku zarówno w kontaktach z organizacjami biznesowymi w kraju i za granicą, jak też w sporach zbiorowych i indywidualnych z pracownikami i ich reprezentacją, 
4. udzielanie Członkom Związku pomocy zarówno w zakresie promocji i reklamy usług, podnoszenia kwalifikacji pracowników, 
5. promowanie firm przez wystawianie okresowych rekomendacji oraz certyfikatów jakości usług, 
6. wspieranie i organizowanie współpracy oraz wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy Członkami Związku, wydawanie opracowań tematycznych, biuletynów, wykonywanie analiz ekonomicznych, prawnych, marketingowych i innych, uwzględniających potrzeby Członków Związku w tym zakresie, 
7. organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji i webinarów umożliwiających współdziałanie pracodawców, wymianę poglądów, informacji i doświadczeń oraz ułatwianie im innych form obustronnie korzystnych kontaktów, 
8. udzielanie Członkom Związku pomocy prawnej, a w uzasadnionych przypadkach także pomocy finansowej, 
9. popularyzowanie sprawdzonych i efektywnych rozwiązań ekonomicznych, organizacyjnych i innych, uwzględniających potrzeby Członków Związku, 
10.  stałe promowanie podnoszenia poziomu usług Członków Związku, przez dbałość o ich profesjonalne wykonanie, zgodność działań z przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej, jak również eliminowanie zachowań niepraworządnych i postaw nagannych w obrocie gospodarczym.

§ 8

1. Dla realizacji swoich celów Związek może:

1. prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami, 
2. tworzyć związkowe fundusze celowe, których organizację i zasady działania określi Walne Zgromadzenie,
3. uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych wspierających fundusz Związku.

​2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej, z darowizn oraz otrzymywanych, na podstawie odrębnych umów, prowizji od producentów i usługodawców realizujących zamówienia Członków Związku, będzie przeznaczony na działalność statutową i wspieranie prowadzonej przez Związek działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

1. Członek Związku może mieć status:

  1. zwyczajny,
  2. wspierający, 
  3. honorowy.

​2. Członkostwo nabywa się z chwilą podjęcia przez Zarząd Związku uchwały o przyjęciu w poczet Członków.

§ 10

Członkiem Związku może zostać:

1. Przedsiębiorca będący pracodawcą, niezależnie od struktury organizacyjnej i formy prawnej działalności, mający swoją siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzący działalność w zakresie określonym w § 4 Statutu, respektujący  przepisy prawa powszechnego i zasad etyki oraz akceptujący cele, program i statut Związku – jako Członek Zwyczajny. 
2. Osoba fizyczna, mająca szczególne zasługi na rzecz rozwoju Związku czy też współpracy z współdziałającymi ze Związkiem organizacjami, instytucjami lub stowarzyszeniami – jako Członek Honorowy. 
3. Osoby prawne lub fizyczne, które wyrażą chęć wspierania materialnie lub intelektualnie działalności Związku – jako Członkowie Wspierający.

§ 11

1. O przyjęciu w poczet Członków Zwyczajnych decyduje Zarząd Związku w drodze uchwały, podjętej zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnego wniosku pracodawcy ubiegającego się o członkostwo w Związku. Do wniosku pracodawca ubiegający się o członkostwo w Związku ma obowiązek dołączyć potwierdzenie wniesienia jednorazowej opłaty wpisowej oraz dokumenty, których formę i rodzaj określi Zarząd Związku w drodze uchwały, podjętej bezwzględną większością głosów.
2. Decyzja Zarządu winna zostać podjęta w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty złożenia kompletu dokumentów.

§ 12

1. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet Członków Związku, zainteresowany może, poprzez Zarząd Związku, odwołać się do Walnego Zgromadzenia, w ciągu 30 dni od daty doręczenia decyzji w przedmiocie członkostwa. 
2. Zarząd może uwzględnić odwołanie zainteresowanego, w przeciwnym wypadku musi przedstawić odwołanie wraz ze swoim stanowiskiem na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, którego decyzja podjęta bezwzględną większością głosów jest ostateczna.

§ 13

1. Przedsiębiorca będący Członkiem Zwyczajnym Związku może realizować swoje uprawnienia i obowiązki osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.2. Członek Zwyczajny Związku ma prawo w szczególności:

1. uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego, 
2. brać udział w konsultacjach, naradach, oraz wypowiadać się we wszystkich sprawach dotyczących Związku, 
3. korzystać z pomocy Związku w sporach z organami administracji publicznej, związkami pracowników oraz organami jednostek samorządu terytorialnego, 
4. otrzymywać rekomendacje oraz certyfikaty wydawane pracodawcom zgodnie z zasadami określonymi przez Zarząd, 
5. korzystać z mienia, poradnictwa i szkoleń, które Związek i organizacje z nim stowarzyszone stawiają do dyspozycji Członków, na zasadach określonych przez Zarząd, 
6. korzystać z wszelkich innych możliwości, jakie Związek stwarza swoim Członkom.

3. Członek Zwyczajny Związku ma obowiązek:

1. przestrzegać postanowień Statutu oraz stosować się do uchwał i decyzji władz Związku, 
2. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań Związku, zwłaszcza poprzez uczestnictwo w Walnych Zgromadzeniach, 
3. udzielać organom Związku informacji niezbędnych do zapewnienia prawidłowej działalności Związku, 
4. udzielać pomocy Związkowi w wykonywaniu zadań statutowych, 
5. prowadzić działalność gospodarczą w sposób zgodny z prawem i zasadami sztuki i etyki zawodowej, 
6. dbać o dobre imię Związku i wizerunek branży ochrony, 
7. dbać o mienie należące lub udostępnione Związkowi, 
8. opłacać regularnie składkę członkowską w wysokości i w terminie.

§ 14

1. O przyjęciu w poczet Członków Wspierających decyduje Zarząd Związku w drodze uchwały, podjętej większością głosów, na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego lub wniosku organu Związku. Wniosek powinien zawierać propozycje form materialnego lub intelektualnego zaangażowania w działalność Związku oraz okres deklarowanego zaangażowania. 
2. Członkostwo wspierające przyznawane jest na okres deklarowanej pomocy materialnej lub intelektualnego zaangażowania w działalność Związku i wygasa po jego upływie. 
3. Członkowie Wspierający lub upoważnieni przez nich na piśmie przedstawiciele mają prawo uczestniczenia w działalności Związku z głosem doradczym. 
4. Członkowie Wspierający nie korzystają z biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 15

1. O przyjęciu osoby fizycznej w poczet członków honorowych decyduje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały podejmowanej na wniosek Zarządu, opracowany na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej ¾ składu osobowego Zarządu. 
2. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, w Walnym Zgromadzeniu i brać udział, jako goście, we wszystkich wydarzeniach, spotkaniach i konferencjach, organizowanych przez Związek. 
3. Członkowie Honorowi nie podlegają obowiązkowi uiszczania składki członkowskiej. 
4. Statusu Członka Honorowego pozbawić może jedynie Walne Zgromadzenie, na uzasadniony wniosek Zarządu oraz w przypadku pozbawienia Członka Honorowego praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.

§ 16

1. Członkostwo w Związku ustaje z chwilą skutecznego złożenia przez Członka Związku pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Związku lub z chwilą wydania decyzji o skreśleniu z listy Członków. 
2. Skreślenie z listy Członków następuje w drodze uchwały Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu na skutek:

1. zaprzestania wykonywania działalności określonej w § 4 Statutu i poinformowania o tym władz Związku, 
2. nieprzestrzegania postanowień Statutu, przepisów prawa, zasad etyki, działania na szkodę Związku, 
3. zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż sześć kolejnych miesięcy, bez racjonalnego uzasadnienia i wyjaśnienia złożonego do Zarządu na piśmie, 
4. wykluczenia Członka ze Związku na skutek prawomocnego rozstrzygnięcia, o którym mowa w § 30 ust. 1 pkt 5 lit. c) Statutu. ​

3. Członek Związku w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o skreśleniu go z listy Członków może, poprzez Zarząd Związku, odwołać się do Walnego Zgromadzenia. Zarząd może uwzględnić odwołanie zainteresowanego, a w przeciwnym wypadku musi przedstawić odwołanie wraz ze swoim stanowiskiem na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. 
4. Do chwili rozpatrzenia skargi przez obradujące w najbliższym terminie Walne Zgromadzenie, przedsiębiorca nie korzysta z uprawnień określonych w § 13 ust. 2 Statutu. Nie zwalnia go to jednak z obowiązku płacenia składek, które w przypadku podtrzymania przez Walne Zgromadzenie negatywnej decyzji, nie podlegają zwrotowi.
5. Utrata statusu Członka Związku nie daje podstaw do wysuwania roszczeń skierowanych do majątku Związku. 
6. Ustanie członkostwa nie zwalnia Członków Związku z obowiązku uregulowania składek członkowskich należnych przed wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE ZWIĄZKU

§ 17

1. Organami Związku są:

1. Walne Zgromadzenie, 
2. Zarząd Związku, 
3. Komisja Rewizyjna, 
4. Komisja Etyki

2. Funkcję Prezesa Związku można pełnić nieprzerwanie przez 2 kadencje.
3. Prawo do dalszego sprawowania funkcji w organach Związku członek związku traci w przypadkach określonych w § 16 ust. 1.
 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ZWIĄZKU

§ 18

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Związku. 
2. Walne Zgromadzenie wyraża swoją wolę w formie uchwał podejmowanych bezwzględną większością głosów przez delegatów. 
3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Związku. 
4. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w trybie:

1. zwyczajnym – jako Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze zwoływane raz w roku, nie później niż do końca 3 kwartału, 
2. zwyczajnym – jako Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze, zwoływane raz na cztery lata,
3. nadzwyczajnym – jako Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek jednej czwartej członków Związku, z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem wnioskodawców,
4. szczególnym – jako Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie; Walne Zgromadzenie w trybie szczególnym realizowane będzie w trybie zdalnym, na podstawie uchwały Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów w drodze głosowania tradycyjnego lub korespondencyjnego, w tym z wykorzystaniem środków elektronicznych; ten tryb przewidziany jest jedynie dla przypadków o charakterze nadzwyczajnym, tj. klęski żywiołowe, stan epidemii/pandemii .

5. Z uwzględnieniem postanowień ust. 6, o terminie Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia pisemnie Członków Związku, co najmniej 14 dni przed terminem jego odbycia, informując równocześnie o miejscu i proponowanym porządku obrad. 
6. Zawiadomienie Członka Związku przez Zarząd o Walnym Zgromadzeniu za uprzednią zgodą Członka Związku może dokonać się za pomocą poczty elektronicznej. Nie odczytanie przez Członka zawiadomienia za pomocą poczty elektronicznej o terminie Walnego Zgromadzenia nie stanowi podstawy do uznania zebrania za nieważne. 
7. Materiały do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Związku zobowiązany jest udostępnić Członkom co najmniej na 7 dni przed terminem jego odbycia. 
8. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego w danym roku w terminie określonym w ust. 4 pkt. 1, zebranie to, w możliwie najkrótszym czasie, zwołuje Komisja Rewizyjna.

§ 19

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1. wybór nie mniej niż połowy Członków Zarządu Związku oraz jednego zastępcy członka Zarządu, a także członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki oraz po jednym zastępcy członka tych Komisji spośród obecnych na Walnym Zgromadzeniu kandydatów dysponujących mandatem delegata, 
2. wybór Prezesa Związku z pośród wszystkich Członków Zarządu,
3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań oraz informacji Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki,
4. podejmowanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi,
5. uchwalanie Statutu Związku, 
6. odwoływanie członków organów Związku i powoływanie na ich miejsce nowych, spośród zgłoszonych kandydatur; 
7. określanie głównych kierunków działania Związku; 
8. ustalanie wysokości bazowej składki członkowskiej i opłat za wpis, 
9. podejmowanie decyzji w przedmiocie nadawania i odbierania statusu Członka Honorowego, 
10. rozpatrywanie odwołań do uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia lub wykluczenia Członka Związku, 
11. podejmowanie decyzji w innych sprawach, w których obowiązujące przepisy wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia, a w tym szczególnie w sprawie rozwiązania Związku, podziału funduszy i jego majątku, 
12. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Związku.

2. Walne Zgromadzenie uchwala regulamin obrad. Regulamin może zostać przyjęty tylko dla danego zebrania albo na okres nieoznaczony.

§ 20

1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

1. z prawem czynnym i biernym – Członkowie Zwyczajni – uczestnicy Walnego Zgromadzenia 
2. z głosem doradczym – Członkowie Honorowi i Wspierający oraz zaproszeni goście.

2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyć może członek zwyczajny Związku lub upoważniony przez członka pełnomocnik legitymujący się pisemnym upoważnieniem dołączanym do protokołu Walnego Zgromadzenia. 
3. W Walnym Zgromadzeniu nie może uczestniczyć członek osobiście, ani przez pełnomocnika, gdy ten członek ma zaległości w opłacaniu składek członkowskich powyżej 2 miesięcy. 
4. Jeden pełnomocnik może reprezentować nie więcej niż trzech członków związku. 
5. Uczestnik Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 otrzymuje mandat uprawniający do wykonywania czynnego i biernego prawa wyborczego. Liczba głosów przysługujących danemu uczestnikowi zależy od ilości zatrudnionych w przedsiębiorstwie członka pracowników, bez względu na formę ich zatrudnienia, w działalności określonej w § 4 Statutu, zgodnie z poniższymi zasadami:

1. pracodawca zatrudniający od 1 do 100 pracowników otrzymuje mandat dający prawo do 1 głosu, 
2. pracodawca zatrudniający od 101 do 200 pracowników otrzymuje mandat dający prawo do 2 głosów, 
3. pracodawca zatrudniający od 201 do 500 pracowników otrzymuje mandat dający prawo do 3 głosów, 
4. pracodawca zatrudniający od 501 do 2000 pracowników otrzymuje mandat dający prawo do 4 głosów, 
5. pracodawca zatrudniający powyżej 2000 pracowników otrzymuje mandat dający prawo do 5 głosów,

6. W celu ustalenia przysługującej poszczególnym członkom Związku liczby głosów, każdy z członków zobowiązany jest składać Związkowi dwa razy do roku, na koniec pierwszego i trzeciego kwartału pisemne oświadczenie informujące o liczbie pracowników zatrudnionych w działalności określonej w § 4 Statutu w przeliczeniu na pełny etat, wraz ze stosowną  deklaracją rozliczeniową składaną do jednostki realizującej zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych, potwierdzającą aktualny stan zatrudnienia. 
7. Zarząd ma prawo zażądać od członka związku dokumentu potwierdzającego prawdziwość oświadczenia, o którym mowa w ustępie 6. 
8. W przypadku głosowania nad przyjęciem Statutu, jego zmianą lub uchwałą o rozwiązaniu Związku, każdemu delegatowi lub jego pełnomocnikowi przysługuje jeden głos. 
9. W Walnych Zgromadzeniach mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście z prawem do zabierania głosu o charakterze doradczym.

§ 21

  1. Walne Zgromadzenie, dla prawomocności uchwał, rozpoczęte:

1) w I terminie – wymaga obecności co najmniej połowy plus jeden z ogólnej liczby członków zwyczajnych;

2) w II terminie, wyznaczonym na ten sam dzień nie później niż 30 minut po upływie I terminu  – podejmuje prawomocne uchwały, bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania . Powyższe uregulowanie nie dotyczy uchwały o rozwiązaniu Związku.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia  dotyczące wyboru do organów Związku podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. 
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w pozostałych sprawach podejmowane są w głosowaniu jawnym, na podstawie zwykłej większości głosów. Walne Zgromadzenie może uchwalić podejmowanie uchwał w głosowaniu tajnym. 
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące zmian Statutu mogą być podejmowane tylko, gdy zostaną zamieszczone w porządku obrad dostarczonym członkom związku na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach określonych w ustępie 4 podejmowane są większością ¾  głosów.

§ 22

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera i przewodniczy im Prezes Związku lub wyznaczony przez niego wiceprezes, a w przypadku braku wskazania takiej osoby upoważniony przez Zarząd wiceprezes. 
2. Przewodniczący obradom może zgłosić wniosek o powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia, który poddaje pod głosowanie. 
3. Prezydium Walnego Zgromadzenia składające się z Przewodniczącego oraz dwóch jego zastępców wybierają Uczestnicy Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym. 
4. W razie wyboru Prezydium walnego Zgromadzenia, obradom Walnego Zgromadzenia przewodniczy Prezes Walnego Zgromadzenia wraz z zastępcami.

ZARZĄD ZWIĄZKU

§23

1. W skład Zarządu Związku wybieranego przez Walne Zgromadzenie, wchodzą:

1. Prezesi Oddziałów Regionalnych. 
2. Oraz nie mniej niż 5 i nie więcej niż 8 członków wyłonionych przez Walne Zgromadzenie,

2. Zarząd ze swojego grona wybiera niezwłocznie od 2 do 3 wiceprezesów. 
3. Uchwały podejmowane są̨ na posiedzeniach Zarządu lub w drodze głosowania korespondencyjnego, w tym także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes Związku, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego wiceprezes. 
5. Uchwały Zarządu Związku na posiedzeniu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące. 
7. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. 
8. Głosowanie korespondencyjne może zarządzić́ Prezes Zarządu z własnej inicjatywylub na wniosek innego Członka Zarządu. 
9. Uchwała w drodze głosowania korespondencyjnego jest ważna, gdy wszyscyczłonkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i opowiedziała się za nią zwykła większość Członków Zarządu. 
10. Zarząd opracowuje i uchwala regulamin swojego działania. 
11. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu w czasie kadencji, Zarząd uzupełnia swój skład o zastępcę członka wyłonionego przez Walne Zgromadzenie. 
12. Kadencja Zarządu trwa 4 lata a mandat Członka Zarządu, bez względu na pełnioną przez niego funkcję, kończy się z chwilą powołania nowego Zarządu, a tym samym z upływem kadencji poprzedniego Zarządu lub z chwilą rezygnacji Członka, jego śmierci lub odwołania przez Walne Zgromadzenie.

§24

1. Do zadań Zarządu Związku należy w szczególności:

1. przygotowanie zwołania Walnego Zgromadzenia, w tym opracowanie projektu regulaminu działania Walnego Zgromadzenia, 
2. zwołanie Walnego Zgromadzenia i wykonywanie jego uchwał, 
3. reprezentowanie Związku na zewnątrz, działanie w jego imieniu i składanie oświadczeń woli, 
4. współpraca z organami władzy, administracji państwowej i samorządowej, instytucjami naukowymi, organizacjami gospodarczymi i społecznymi oraz międzynarodowymi organizacjami zawodowymi, 
5. opracowywanie planów pracy, rocznych planów finansowych Związku i sprawozdań z ich wykonania oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu, 
6. realizacja okresowych planów działania oraz budżetu w oparciu o uchwały Walnego Zgromadzenia, 
7. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku, 
8. podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania w poczet członków Związku oraz skreślenia z listy Członków,
9. określenie trybu i zasad płatności składek członkowskich;
10. podejmowanie uchwał w sprawach prowadzenia przez Związek działalności, o której mowa w § 8 Statutu; 
11. tworzenie Oddziałów Regionalnych na pisemny wniosek co najmniej piętnastu członków Związku z danego obszaru i nadawanie im kompetencji, ich łączenie oraz znoszenie, 
12. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o nadanie godności Członka Honorowego, 
13. sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością Oddziałów Regionalnych, 
14. podejmowanie uchwał w sprawach określonych w § 30 ust. 5. 
15. powołanie i organizacja Biura Związku do obsługi bieżącej działalności Związku oraz przyjęcie regulaminu określającego zakres jego działania,
16. Wykonywanie czynności niezastrzeżonych do kompetencji innych organów,

2. Do zaciągania w imieniu Związku zobowiązań finansowych i składania oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu Związku, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

ODDZIAŁY REGIONALNE

§ 25

1. W celu aktywizowania członków Związku w terenie, Zarząd powołuje Oddziały Regionalne i zatwierdza ich regulamin działania. 
2. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Oddziału Regionalnego poniżej piętnastu, decyzję o jego dalszym istnieniu podejmuje Zarząd Związku. 
3. Likwidacji Oddziału Regionalnego dokonuje się na mocy uchwały Zarządu Związku i w trybie w niej określonym. 
4. Od uchwały Zarządu, o której mowa w ust. 4 powyżej, Regionalnemu Oddziałowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie wstrzymuje wykonanie uchwały likwidującej Regionalny Oddział. 
5. Walne Zgromadzenie Regionu zwoływane jest co 4 lata, w tym samym roku, w którym odbywa się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku. 
6. W Walnym Zgromadzeniu Regionu mogą uczestniczyć Członkowie Regionu na zasadach opisanych w §20 ust. 1-7 oraz ust. 9. 
7. Walne Zgromadzenie Regionu przeprowadzone jest odpowiednio na zasadach opisanych w § 21 ust. 1,3,5 oraz § 22 ust. 1-4. 
8. Zarząd Regionu składka się z trzech do pięciu osób wybranych spośród obecnych na Walnym Zgromadzeniu Regionu. 
9. Zarząd Regionu wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa. 
10. Prezes Regionu wchodzi w skład Zarządu Związku zgodnie z § 23 ust. 1 pkt. 1). 
11. Zarząd Regionu opracowuje i uchwala regulamin swojego działania. 
12. Kadencja Zarządu Regionu trwa 4 lata a mandat Członka Zarządu Regionu, bez względu na pełnioną przez niego funkcję, kończy się z chwilą powołania nowego Zarządu Regionu a tym samym upływu kadencji poprzedniego Zarządu Regionu, lub z chwilą rezygnacji Członka, jego śmierci lub odwołania przez Walne Zgromadzenie Regionu. 
13. Funkcję Prezesa Regionu można pełnić nieprzerwanie przez 4 kadencje. 
14. Prawo do dalszego sprawowania funkcji w organach Związku Regionu Członek traci w przypadkach określonych w § 16 ust. 1.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 26

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym działającym w imieniu i z upoważnienia Walnego Zgromadzenia. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób wybranych spośród obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków Związku. 
3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem innych statutowych organów Związku czy też władz regionalnych. 
4. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza. 
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania aktualnego składu. 
6. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
7. W przypadku zmniejszenia się liczby Członków Komisji Rewizyjnej w czasie kadencji, Komisja uzupełnia swój skład o zastępcę Członka wyłonionego przez Walne Zgromadzenie lub zarządzane są wybory uzupełniające. 
8. Komisja uchwala regulamin swojego działania. 
9. Posiedzenia Komisji są protokołowane. 
10. Kadencja Komisji rewizyjnej trwa 4 lata a mandat Członka Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą powołania nowej Komisji Rewizyjnej a tym samym upływu kadencji poprzedniej, lub z chwilą rezygnacji Członka, jego śmierci lub odwołania przez Walne Zgromadzenie.

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie zgodności działań Zarządu Związku, Zarządu oraz Oddziałów Regionalnych ze Statutem oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia, 
2. kontrolowanie realizacji podjętych uchwał, wykonania programów, planów oraz budżetu i co najmniej raz w roku działalności finansowej Związku; 
3. opracowanie protokołu przeprowadzonej kontroli i przedstawienie go Zarządowi oraz Walnemu Zgromadzeniu,  
4. przedstawianie wniosków i zaleceń pokontrolnych, 
5. wnioskowanie uchwał o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi; 
6. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz, w przypadku określonym w § 18 ust. 8, zwoływanie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.

§ 28

1. Przy realizacji zadań określonych w § 27 członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do:

1. wglądu do dokumentacji Związku, 
2. uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Związku, 
3. żądania od kontrolowanych składania pisemnych lub ustnych wyjaśnień, 
4. żądania przedstawienia sposobu realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.

2. Czynności kontrolne członkowie Komisji Rewizyjnej prowadzą w co najmniej dwuosobowym składzie.

KOMISJA ETYKI

§ 29

1. Komisja Etyki składa się z trzech do pięciu osób wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród delegatów niekaranych przez Związek oraz przestrzegających zasad etyki zawodowej. 
2. Członek Komisji Etyki nie może być członkiem innych statutowych organów Związku czy też władz regionalnych, nie może być również pracownikiem Biura Zawiązku 
3. Komisja Etyki wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę, Sekretarza. 
4. Członek Komisji Etyki może być odwołany w każdej chwili przez Walne Zgromadzenie jeśli naruszył przepisy prawa, zasady etyki zawodowej lub uchyla się od wykonywania nałożonych nań obowiązków. 
5. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Etyki w czasie kadencji, Komisja uzupełnia swój skład o zastępcę członka wyłonionego przez Walne Zgromadzenie, a gdy nie jest to możliwe przeprowadzane są wybory uzupełniające na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia. 
6. Członkowie Komisji Etyki mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 
7. Komisja Etyki uchwala regulamin swojego działania. 
8. Rozstrzygnięcia Komisji Etyki zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji. 
9. Posiedzenia Komisji Etyki są protokołowane. 
10. Kadencja Komisji Etyki trwa 4 lata a mandat członka Komisji Etyki wygasa z chwilą powołania nowej Komisji Etyki a tym samym upływem kadencji poprzedniej Komisji Etyki, lub z chwilą rezygnacji członka, jego śmierci lub odwołania przez Walne Zgromadzenie.

§ 30

1. Do zadań Komisji Etyki należy m.in.:

1. Rozpoznawanie i rozstrzyganie spraw związanych z naruszeniem przez członków Związku:

a) przepisów prawa, postanowień Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do Kodeksu Etyki,

b) zasad sztuki zawodowej, rzetelności i uczciwości w wykonywaniu usług.

2. Rozstrzyganie konfliktów pomiędzy członkami Związku, w szczególności wynikających z nierzetelnej i nieuczciwej konkurencji, 
3. Wskazywanie stronom konfliktu sposobu polubownego zakończenia sporu, zaś w przypadku, gdy przyczyną konfliktu jest wadliwa decyzja organu Związku, wnioskowanie o jej zmianę, 
4. Wskazywanie innym organom Związku przejawów działalności sprzecznej z zasadami etyki zawodowej oraz przedstawianie propozycji zmierzających do ich eliminowania, 
5. Wnioskowanie do Zarządu o orzeczenie kary w postaci:

a) upomnienia; 
b) zawieszenia w prawach członka Związku na okres od 3 do 12 miesięcy; 
c) wykluczenia ze Związku.

6. Od wniosków Komisji Etyki wymienionych w ust. 1 pkt. 5 powyżej, złożonych do Zarządu na piśmie, przysługuje zawieszonemu lub wykluczonemu Członkowi odwołanie do Zarządu, a w przypadku otrzymania nie satysfakcjonującego orzeczenia – w terminie 30 dni od otrzymanej na piśmie decyzji, złożenie odwołania do Walnego Zgromadzenia. Postanowienia Walnego Zgromadzenia są ostateczne.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 31

1. Majątek Związku przeznacza się na finansowanie działalności organizacyjnej i statutowej Związku. 
2. Na majątek Związku składają się środki z:

1. opłat wpisowych i składek członkowskich, 
2. darowizn, dotacji, subwencji i odsetek bankowych, 
3. wpływów z prowadzonej przez Związek działalności gospodarczej oraz prowizji z umów, w których zawarciu pośredniczył Związek, 
4. dodatkowych świadczeń członków Związku, w tym uchwalonych przez Walne Zgromadzenie na realizację zadań służących członkom.

3. Składki członkowskie stanowią iloczyn miesięcznej składki bazowej w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie oraz ilości przysługujących danemu członkowi głosów na zasadach określonych w § 20 ust. 5.
4. W przypadku niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się przez Członka obowiązku, o którym mowa w § 20 ust. 6 i 7 Związek może obliczyć składkę członkowską z zastosowaniem liczby mandatów równej 5. 
5. Do nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości upoważniona jest Zarząd Związku

ROZDZIAŁ VI

ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

§ 32

1. Decyzję o rozwiązaniu Związku można podjąć wyłącznie w przypadku;

1. Zmniejszenia się liczby członków Związku poniżej 10 przez okres dłuższy niż trzy miesiące, 
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej w głosowaniu tajnym, większością ⅔ głosów przy obecności ¾ członków Związku.

2. Wniosek o rozwiązanie Związku musi być umieszczony w proponowanym porządku obrad przesłanym członkom Związku z odpowiednim wyprzedzeniem. 
3. Walne Zgromadzenie określi cele na jakie ma być przeznaczony majątek likwidowanego Związku.

§ 33

1. Likwidatorem Związku jest Komisja Likwidacyjna licząca co najmniej 3 osoby powołana przez Walne Zgromadzenie, które ustali jej skład personalny, zakres uprawnień i tryb działania. 
2. Komisja Likwidacyjna kończy swoją działalność po sporządzeniu i zatwierdzeniu przez biegłego rewidenta bilansu, dostarczonego następnie członkom Związku – uczestnikom Walnego Zgromadzenia podejmującego uchwałę o rozwiązaniu Związku.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Statutu, spornych lub związanych z interpretacją Statutu, zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacji pracodawców.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone