BIP

Siedziba

Polski Związek Pracodawców Ochrona 
swoją działalnością obejmuje cały kraj.
Biuro Zarządu Związku mieści się w Warszawie.

Biuro Związku jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Status prawny

Polski Związek Pracodawców Ochrona został utworzony na podstawie ustawy o organizacjach pracodawców / Dz. U. Nr. 55 poz. 235 / z dnia 23 maja 1991 r z późn. zm.
Związek został zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i rejestrowy w dziale „A” poz. „13”, pod nazwą : „Krajowy Związek Pracodawców Agencji Ochrony Osób, Mienia i Usług Detektywistycznych”, w dniu 19.03.1992 r.
28.06.2001 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował Związek pod numerem KRS: 0000019164. 25.05.2001 r. XII Walne Zgromadzenie Członków nadało mu nazwę: POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW OCHRONA. Zmiana została zgłoszona w KRS.

Przedmiot działalności

Polski Związek Pracodawców Ochrona jest organizacją dobrowolną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.
Polski Związek Pracodawców Ochrona reprezentuje przedsiębiorców będących pracodawcami i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób, mienia i usług detektywistycznych oraz specjalistycznego doradztwa i szkolenia kadr.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone