Kodeks Etyczny

Kodeks Etyki Polskiego Związku Pracodawców Ochrona

 1. Członkowie Polskiego Związku Pracodawców Ochrona zobowiązani są do przestrzegania prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, uznanych za stosowne i powszechnie obowiązujące.
 2. Członkowie Polskiego Związku Pracodawców Ochrona zawsze dbają o najwyższą jakość oferowanych usług, wszelkie zlecenia wykonując z należytą starannością w pełni wykorzystując posiadaną wiedzę, doświadczenie, umiejętności oraz właściwy do realizacji zadań sprzęt techniczny. Członkowie Polskiego Związku Pracodawców Ochrona gwarantują swoim Klientom kompetencje i profesjonalizm w codziennej pracy zawodowej. Członkowie Polskiego Związku Pracodawców Ochrona stale rozwijają i doskonalą swoją działalność.
 3. Członkowie Polskiego Związku Pracodawców Ochrona, w zarządzaniu przedsiębiorstwem i wykonywaniu przyjętych zobowiązań, kierują się najlepszymi, sprawdzonymi i skutecznymi formami i metodami. Stale podnoszą wiedzę i kwalifikacje zawodowe oraz dbają o rozwój kultury branży ochrony.
 4. Członkowie Polskiego Związku Pracodawców Ochrona rzetelnie przedstawiają klientom warunki wykonania usług, zawsze troszcząc się o należyte informowania klienta o swoich możliwościach, usługach i towarach oraz zapewniają poufność wszelkich informacji uzyskanych na wszystkich etapach współpracy z klientem.
 5. Członkowie Polskiego Związku Pracodawców Ochrona ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie usługi, które nie spełniają deklarowanych parametrów, standardów bezpieczeństwa, jakości i niezawodności. Uzasadnione reklamacje załatwiają szybko i fachowo.
 6. Członkowie Polskiego Związku Pracodawców Ochrona nie podejmują zleceń, które budzą wątpliwości natury moralnej i mogłyby narazić na utratę dobrego imienia firmę lub pracowników.
 7. Członkowie Polskiego Związku Pracodawców Ochrona rozwijają i chronią trwałe relacje z kontrahentami oparte na wzajemnym zaufaniu i uczciwości. Wybór dostawców i nabywców uzależniony jest od:
  • całościowej oceny kompetentnych i odpowiedzialnych kontrahentów;
  • zgodności z prawem, odpowiednimi regulacjami i zaciągniętymi zobowiązaniami;
  • adaptacji efektywnego monitorowania i kontroli menadżerskiej mającej na celu wykrycie i zapobieganie korupcji, oszustwom i innym nadużyciom w procesie pozyskiwania dawców i nabywców.
 8. Członkowie Polskiego Związku Pracodawców Ochrona w swoich działaniach marketingowych i promocyjnych nigdy nie naruszają dobrego imienia innych członków Związku, kontrahentów, klientów, pracowników ani innych firm czy osób fizycznych.
 9. Członkowie Polskiego Związku Pracodawców Ochrona aktywnie przeciwdziałają korupcji i nie stosują cen dumpingowych.
 10. Członkowie Polskiego Związku Pracodawców Ochrona w kontaktach z innymi ludźmi kierują się taktem, wyrozumiałością, dobrą wolą, przestrzeganiem dobrych obyczajów i tradycji, tworząc w ten sposób szacunek, uznanie, dobre imię oraz pozytywny wizerunek branży ochrony. Zaistniałe konflikty starają się rozwiązywać polubownie w sposób satysfakcjonujący zainteresowane strony.
 11. Członkowie Polskiego Związku Pracodawców Ochrona, uznając zasadę wzajemnej współpracy, podejmują działania i wspierają się wzajemnie wobec osób i instytucji niebędących Członkami Związku.

Uchwalony na XXVI Walnym Zgromadzeniu Polskiego Związku Pracodawców Ochrona w Spale w dniu 22 maja 2014.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone