Stawka minimalna 12 zł – pracownik powinien móc żądać wypłaty pensji od każdego podmiotu w łańcuchu zlecenia

Odpowiedzialność nie tylko pracodawcy, ale także zamawiającego pracodawcy, a nawet jego zleceniodawcy.

W projekcie regulacji o minimalnej stawce na poziomie 12 zł dla umów zleceń powinny znaleźć się zapisy, które umożliwią pracownikom i zleceniobiorcom żądanie wypłaty pensji u każdego podmiotu w łańcuchu zlecenia – nie tylko od pracodawcy, ale także od zamawiającego pracodawcy, a nawet od jego zleceniodawcy. To wyeliminuje z rynku niewypłacających wynagrodzeń dostawców. W sektorze zamówień publicznych muszą funkcjonować tylko sprawdzone firmy. Każdy zamawiający ma obowiązek wnikliwie weryfikować z kim kontraktuje i brać współodpowiedzialność za los pracowników wykonawcy, którzy wykonują usługę na jego rzecz. W projekcie należy uwzględnić również odpowiednie vacatio legis oraz przepisy, które zobligowałyby zamawiających do waloryzacji umów w toku.

„Należy ustawowo zabezpieczyć interes pracownika i zleceniobiorcy, zapewniając im prawo do żądania wypłaty ustawowej płacy minimalnej nie tylko od pracodawcy, ale także od zleceniodawcy swego pracodawcy, a nawet od jego zleceniodawcy. Pracownik powinien móc pozwać o wypłatę wynagrodzenia każde przedsiębiorstwo w łańcuchu zlecenia. Mechanizm taki zapobiegać będzie kupowaniu usług od nierzetelnych dostawców, którzy nie wypłacają swoim pracownikom i zleceniobiorcom należnych pensji. Każdy zamawiający – zarówno na rynku publicznym, jak i prywatnym – będzie musiał wnikliwe weryfikować podmioty, z którymi kontraktuje. Solidarna odpowiedzialność wszystkich podmiotów w łańcuchu zlecenia nie może być wyłączona wyłącznie w drodze umowy cywilnoprawnej” – mówi Arkadiusz Pączka Zastępca Dyrektora Generalnego, Dyrektor Departamentu CML Pracodawców RP.

Nowe prawo musi zobowiązać uczestników rynku zamówień publicznych do ponownego skalkulowania budżetów w oparciu o 12-złotową minimalną stawkę godzinową i podjęcia renegocjacji kontraktów. Wszyscy zamawiający muszą być odpowiedzialni i świadomi, że pracownicy wykonawcy wykonują usługę na jego rzecz – tym samym powinni stosować minimalną stawkę w każdym przetargu i to od momentu wejścia w życie nowych regulacji. W tym celu konieczne jest półroczne vacatio legis dla nowych kontraktów i roczne dla umów w toku.

Cała informacja prasowa do pobrania.


Pracodawcy RP
www.pracodawcyrp.pl

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone