Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej

Uregulowane zostały zasady związane ze sprawowaniem nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi (SUFO). Zadaniem tych formacji jest ochrona osób i mienia, w tym np. ochrona obiektów czy konwojowanie.

Nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w resorcie obrony narodowej sprawować będzie Minister Obrony Narodowej poprzez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

8 grudnia podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony Narodowej odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych. Projekt ustawy opublikowano na stronie Sejmu jako druk nr 764.

16 grudnia Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych przedstawiła sprawozdanie z prac. 

Kolejne prace legislacyjne zaplanowane są na 2021 rok

W projekcie ustawy określono:

  • Komendanta Głównego ŻW jako organ właściwy do nadawania  upoważnienia do przeprowadzenia czynności nadzoru;
  • dane, które zawiera wniosek o wydanie przedmiotowego upoważnienia, a także dane zawarte w samym upoważnieniu do dokonania czynności nadzoru;
  • uprawnienia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do wykonywania określonych czynności nadzoru, w tym m.in. prawo do wstępu na obszar ochrony obiektów, w których prowadzona jest ochrona, wstępu na teren siedziby przedsiębiorcy objętego kontrolą ŻW, udostępnienia lub wglądu w dokumentację ochronną, żądania stosownych wyjaśnień od przedsiębiorcy objętego kontrolą, czy utrwalania czynności nadzoru za pomocą technik audiowizualnych;
  • w jaki sposób sporządza się protokół z nadzoru, w tym dane, które powinny zostać zawarte w protokole, możliwość wniesienia pisemnego zastrzeżenia do protokołu przez przedsiębiorcę objętego nadzorem oraz sposób postępowania w przypadku odmowy podpisania takiego dokumentu przez przedsiębiorcę objętego kontrolą – nadzorem. 

Źródło: 

https://www.premier.gov.pl/mobile/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-ochronie-osob-i-mienia-oraz-ustawy-o.html 

https://www.defence24.pl/sufo-pod-nadzorem-zandarmerii-wojskowej-jest-specjalna-podkomisja-relacja

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=764

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone