Propozycje zmian w Ustawie z 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia

W dniu 14 stycznia 2015 odbędzie się w Sejmie posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej d.s. związanych z ograniczaniem biurokracji. Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie rozpatrzenie rządowego projektu Ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Druk Sejmowy 2331). Przedmiotem posiedzenia będą m.in. zmiany w artykule 33 ust. 4 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia.

Poniżej literalne brzmienie projektu zapisu:
„Art. 6 W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 33 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Do przeprowadzonych badań lekarskich osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub posiadających taki wpis oraz wydawania orzeczeń lekarskich, o których jest mowa w art. 26 ust. 3 pkt 7, jest uprawniony lekarz upoważniony, o którym mówi art. 15b ust. 2 Ustawy o broni i amunicji, który posiada uprawnienia do wykonywania badań, o których mowa w art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 
Do kontroli wykonywania i dokumentowania badań lekarskich oraz wydawanych orzeczeń lekarskich stosuje się przepisy art. 15 i oraz 15j Ustawy o broni i amunicji.
2) art. 33 a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 1. Do przeprowadzania badań psychologicznych osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub posiadających taki wpis oraz wydawania orzeczeń psychologicznych, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 7, jest uprawniony psycholog upoważniony, o którym mowa w art. 15c ust. 1 Ustawy o broni i amunicji. 
Do kontroli wykonywania i dokumentowania badań psychologicznych oraz wydawania orzeczeń psychologicznych stosuje się przepisy art. 15 i oraz art. 15j Ustawy o broni i amunicji.”
W dniu 8 stycznia 2015r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przesłało do Ministerstwa Sprawiedliwości, jako resortu wiodącego, projekt poszerzenia art. 6 i objęcia nim dodatkowo zmiany zapisu art. 38b Ustawy ochronie osób i mienia mówiącego o obowiązku odbywania powtórnych szkoleń kwalifikowanego pracownika ochrony, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 8."

Z rozmowy z przedstawicielem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wynika, że jeśli omawiany projekt MSW w zakresie zmian zapisu art. 38b nie będzie uwzględniony przez Ministerstwo Sprawiedliwości i przedstawiony w Sejmie w dniu 14 stycznia 2015, to nowy projekt zapisu zostanie złożony przez MSW. Celem opisanych działań, jest ograniczenie zakresu szkolenia tak, aby jego przedmiotem były jedynie zajęcia praktyczne z samoobrony, wyszkolenia strzeleckiego oraz nowych rozwiązań prawnych a jego czas został znacznie skrócony.

Opr. Anna Korus

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone