FPP: „100 zmian dla firm” wesprze odbudowę zaufania między przedsiębiorcą, a organami państwa

Informacja prasowa

Warszawa, 11 października 2016

 

Ministerstwo Rozwoju przygotowuje pakiet ułatwień dla przedsiębiorców pod nazwą „100 zmian dla firm”, który jest pierwszym etapem realizacji „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Zawiera on szereg propozycji, których celem ma być m.in. redukcja obowiązków administracyjnych i zmniejszenie uciążliwości kontroli przedsiębiorców. Zmiany obejmą zapisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Pracy, Prawa budowlanego, Kodeksu spółek handlowych i wiele innych ustaw. Federacja Przedsiębiorców Polskich wskazuje na dobry kierunek proponowanych zmian, które wyeliminują biurokrację i niepotrzebne obowiązki formalne dla przedsiębiorców, pozwalając im na znaczące oszczędności.

Ważne zapisy dotyczą ułatwień dla przedsiębiorców w zakresie kontroli administracyjnych. Obejmą one przede wszystkim zakaz powtórnej kontroli w tym samym zakresie, a także m.in:

  • Możliwość złożenia skargi do sądu na postanowienie organu kontroli oraz sprzeciwu wobec przedłużania czasu kontroli
  • Możliwość prowadzenia kontroli wyłącznie po identyfikacji prawdopodobieństwa naruszania prawa (analizy ryzyka)
  • Obowiązek organów kontroli do zamieszczania na swoich stronach internetowych informacji o procedurach kontroli
  • Umożliwienie przeprowadzania wspólnych kontroli organów administracji publicznej, jeżeli przedmiot kontroli jest ten sam, a przeprowadzenie kontroli jest obligatoryjne (np. kontrola obiektu budowlanego przed dopuszczeniem do użytkowania)
  • Uregulowanie mechanizmu ochrony przedsiębiorcy przed ponoszeniem negatywnych skutków wynikających ze zmiany wykładni przepisów prawa przez organy państwowe
  • Regulację trybu pobierania próbek i dokonywania oględzin w ramach kontroli

„Jak wskazują cele proponowanej nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (SDG) zmiany w zakresie kontroli wykonywania działalności mają zapewnić lepsze wyważenie interesu przedsiębiorcy i interesu publicznego, a tym samym wzmocnienie zasady zaufania państwa do obywatela. Zawarte propozycje zmian legislacyjnych faktycznie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców w tym względzie. Adresują wielokrotnie podnoszone przez nich kwestie dotyczące nieprzewidywalności procesu kontroli i generowania dodatkowych czynników ryzyka działalności z tego tytułu. Zapowiedź ich wdrożenia jest krokiem w kierunku ułatwienia przygotowania się przedsiębiorcy do procesu kontroli, jej szybszego przebiegu i większej przejrzystości. Należy również podkreślić dążenie prawodawcy do budowania kapitału zaufania między biznesem i organami państwowymi. Ta rzadko podnoszona dotychczas kwestia jest jednym z najbardziej niedocenianych i zaniedbanych fundamentów rozwoju przedsiębiorczości. Wierzymy, że te deklaracje wejdą w życie wzmacniając ekosystem polskiej przedsiębiorczości silnym spoiwem przejrzystych ram prawnych" –  mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Cała informacja prasowa do pobrania.

Zapraszamy również na Facebook i Twitter oraz Federacjaprzedsiebiorcow.pl

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone