Deregulacji ciąg dalszy

W dniu 25 czerwca 2015 r. Sejm uchwalił deregulację Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r. (Dz.U z 2014 r. poz 1099) oraz Ustawy o broni i amunicji z 21 maja 1999 r. (Dz. U. 2012 r. poz. 576, 2013 r. poz. 829 oraz 2014 r. poz. 295).

Zmiany obejmują:
1. Zakres pojęcia – „specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne”
Są to aktualnie podmioty, które uzyskały koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, posiadające broń na podstawie pozwolenia wynikającego z art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o broni i amunicji. Nastąpiła likwidacja pojęcia „broń na okaziciela”.

2. Organ koncesyjny zasięga opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji przed wydaniem decyzji o udzieleniu koncesji a w przypadku innych decyzji (odmowy udzielenia, zmiany formy usług oraz cofania koncesji na działalność gospodarczą) – może zasięgnąć opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji. Do tej pory opinia Komendanta Wojewódzkiego była obligatoryjna.

3. Obligacja dla Ministra Spraw Wewnętrznych do określenia w drodze rozporządzenia nowego wzoru wniosku składanego do organu koncesyjnego przez przedsiębiorcę ubiegającego się o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

4. Zmiana w zakresie czasu trwania i tematyki kursu doskonalącego dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zmieniająca czas zakres oraz trwania szkolenia z 245 godz. na 50 godz.

5. W zakresie zmian w Ustawie o broni i amunicji z 21 maja 1999, korzystne jest rozwiązanie, że badania lekarskie kwalifikowanych pracowników ochrony ubiegających się o broń lub posiadających dopuszczenie do posiadania broni, oparte na Ustawie o ochronie osób i mienia, są wystarczające przy staraniu się do dopuszczenie i posiadaniu broni.

Zapisy skierowane zostaną do Senatu. W załączeniu tekst zweryfikowanych ustaw do pobrania.

Opr. A. K.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone