Sprzeciw polskich przedsiębiorców

Niżej podpisane organizacje pracodawców wyrażają stanowczy sprzeciw wobec rozwiązań przewidzianych w przygotowywanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary — w wersji projektu z 1 października 2018 r.

Przewiduje on takie sankcje, jak: przymusowe rozwiązanie albo likwidacja spółki z przejęciem jej majątku przez skarb państwa; grzywnę do 30 mln zł; nawiązkę do 5 mln zł; przepadek mienia; zakaz prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju; nakaz zamknięcia oddziału spółki; zakaz zawierania umów określonego rodzaju, ubiegania się o zamówienia publiczne oraz dotacje i subwencje; nakaz zwrotu wsparcia pieniędzmi publicznymi; zakaz promocji i reklamy; możliwość wprowadzenia zarządu przymusowego do spółki. Większość tych środków będzie mogła być stosowana na wczesnym etapie postępowania przez… prokuratora, którego decyzję będzie jedynie zatwierdzał sąd. Tymczasem w przypadku tak bardzo daleko idących sankcji, o ich zastosowaniu powinien decydować wyłącznie niezawisły sąd, jak ma to miejsce w przypadku aresztu.

Sankcje będą mogły być stosowane zarówno w przypadku przestępstw umyślnych, jak i nieumyślnych. Na przykład jeśli w związku z ruchem przedsiębiorstwa dojdzie do wypadku lub firma nieświadomie stanie się uczestnikiem tzw. karuzeli VAT czy innych nieprawidłowości. Projekt przewiduje możliwość zastosowania sankcji wobec spółki za działania jej organów, pracowników, współpracowników, a w określonych przypadkach nawet… kontrahentów, i to w sytuacji, gdy właściciel, wspólnik, udziałowiec czy akcjonariusz nie uczestniczył, ani nawet nie wiedział o przestępczym procederze. Osoby niewinne odpowiedzą zatem majątkowo za przestępstwa popełnione całkowicie bez ich wiedzy i zgody przez osoby trzecie, chociaż za pośrednictwem ich majątku.

Podpis: Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego, Polski Związek Pracodawców Ochrona, Lubelskie Forum Pracodawców w Lublinie, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w Orzyszu

APEL proszę kliknąć tutaj

ZA: www.pb.pl, 15 listopada 2018 r., więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone