Najważniejsze postanowienia tarczy antykryzysowej
Sejm przyjął pakiet ustaw tworzących tzw. tarczę antykryzysową
 
W sobotę 28 marca 2020 r. Sejm przyjął pakiet rozwiązań ustawowych tworzących tzw. tarczę antykryzysową, których głównym zadaniem jest ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa COVID-19.
 
Przyjęte rozwiązania tworzą m.in. cały pakiet różnych ulg i zwolnień, a także możliwości dofinansowania, które może zostać przyznane przedsiębiorcy na jego wniosek. Możliwość zastosowania poszczególnych rozwiązań uzależniona jest od spełnienia poszczególnych warunków wskazanych w ustawach. 
 
Przyjęte rozwiązania skierowane są przede wszystkim do przedsiębiorców i przedsiębiorstw, które z uwagi na pandemię koronawirusa notują znaczny spadek przychodów. Wartość niektórych świadczeń uzależniona jest od skali zmniejszenia przychodów w porównaniu z poprzednimi miesiącami lub analogicznym okresem poprzedniego roku. Należy także zwrócić uwagę, że możliwość skorzystania z niektórych rozwiązań obwarowana jest warunkiem braku zaległości publicznoprawnych przedsiębiorcy za trzeci kwartał 2019 r. oraz braku podstaw do ogłoszenia jego upadłości. 
 
Zakres pomocy państwowej uzależniony jest także od rozmiaru prowadzonej działalności. Niektóre rozwiązania przewidziane są tylko dla poszczególnych kategorii przedsiębiorców, przy czym najwięcej rozwiań przewidziano dla mikroprzedsiębiorców.
 
Co ważne, pakiet ustaw wprowadza także pewne regulacje niezwiązane bezpośrednio z pandemią koronawirusa, jak np. obowiązek zgłaszania do ZUS w terminie 7 dni faktu zawarcia umowy o dzieło z osobą niebędącą pracownikiem.
 
Aktualnie pakiet ustaw tworzących tarczę został przekazany do Senatu, który może jeszcze wprowadzić poprawki. 
 
Poniżej zamieszczamy zwięzłe podsumowanie najważniejszych postanowień tzw. tarczy antykryzysowej:
 
• Dopłata do wynagrodzenia przestojowego oraz dofinansowanie składek pracodawcy na ZUS – w przypadku przedsiębiorców, u których wystąpił spadek obrotu. Warunkiem jest niezaleganie z płatnością podatków i innymi należności publicznoprawnych do końca 3Q 2019 r. Dofinansowanie w wysokości do 50% wynagrodzenia minimalnego w przypadku przestoju ekonomicznego oraz do 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w przypadku obniżenia etatu (nie dotyczy pracowników których wynagrodzenie przekracza 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia). Konieczne jest zawarcie porozumienia z pracownikami w tym zakresie. Dofinansowanie obowiązuje przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku.
 
• Dofinansowanie wynagrodzenia dla pracowników mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Dofinansowanie na 3 miesiące w wysokości uzależnionej od poziomu spadku przychodów przedsiębiorcy (od 50% do 90% minimalnego wynagrodzenia). Warunkiem jest m.in. utrzymanie niezmienionego stanu zatrudnienia przez wskazany okres oraz brak zaległości podatkowych i publicznoprawnych na koniec 3Q 2019 r. Wynagrodzenie wypłacane przez Starostę na wniosek złożony w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
 
• Świadczenie postojowe dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (lub świadczą usługi na podstawie umowy zlecenia lub podobnej), którzy uzyskali niższe przychody z uwagi na COVID-19. Świadczenie w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia. Przychody przedsiębiorcy nie mogą jednak przekraczać 300% prognozowanego średniego wynagrodzenia. Wniosek składany do ZUS w terminie 3 miesięcy od dnia zniesienia stanu epidemii.
 
• Zwolnienie ze składek ZUS za okres marzec-maj 2020 r. dla pracowników przedsiębiorstw zatrudniających nie więcej niż 9 pracowników. Wniosek składany do 30 czerwca 2020.
 
• Zwolnienie ze składek ZUS za okres marzec-maj 2020 r. dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli w pierwszym miesiącu zwolnienia ich przychód nie przekroczył 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek składany do 30 czerwca 2020.
 
• Rada Gminy może zwolnić (za część roku 2020) z podatku od nieruchomości poszczególne grupy przedsiębiorców. Możliwe jest też odroczenie terminu płatności podatku do 30 września 2020 r.
 
• Preferencyjne pożyczki dla mikroprzedsiębiorców do 5.000 PLN z możliwością późniejszego umorzenia pożyczki, pod warunkiem utrzymania stanu zatrudnienia przez wskazany okres.
 
• Zniesienie opłaty prolongacyjnej za rozłożenie na raty lub przesunięcie terminu płatności zobowiązań podatkowych oraz składek ZUS.
 
• Możliwość zawarcia przez pracodawcę, u którego wystąpi spadek obrotów i który nie zalega ze spłatą zobowiązań publicznoprawnych, porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami.
 
• Automatyczne przedłużenie zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz dla cudzoziemców.
 
• Minister może w drodze rozporządzenia zmienić termin przygotowania i złożenia m.in. sprawozdań finansowych.
 
• Minister może w drodze rozporządzenia zawieście prowadzoną egzekucję administracyjną (z zajętych rachunków będzie możliwość dokonywania wypłat).
 
• Termin do złożenia zawiadomienia o dokonaniu wpłaty na rachunek inny niż ujawniony na tzw. białej liście podatników VAT zostaje wydłużony do 14 dni.
 
• Zawieszenie biegu terminów prawa administracyjnego, terminów procesowych oraz terminów sądowych. Zawieszenie nie dotyczy terminów prawa cywilnego (czyli np. terminu przedawnienia).
 
• Podatnicy którzy w 2020 r. ponieśli stratę i wykazali przychód niższy o 50% w stosunku do roku poprzedniego mogą skorygować deklarację PIT/CIT za 2019 r, i rozliczyć stratę z 2020 r do wysokości 5 mln. PLN.
 
• Darowizny przekazane do 30 września 2020 r. na cele związane ze zwalczaniem COVID-19 obniżają podstawę opodatkowania PIT i CIT (200% darowizny przekazanej w kwietniu, 150% przekazanej w maju oraz 100% późniejsze darowizny). 
 
• Zaliczki na podatek dochodowy pracowników za kwiecień i maj mogą zostać odprowadzone do Urzędu Skarbowego do dnia 1 czerwca 2020 r. jeśli pracodawca poniósł negatywne skutki COVID-19.
 
• Dłużnicy nie muszą stosować tzw. ulgi na złe długi w trakcie roku podatkowego.
 
• Możliwość rezygnacji z uproszczonej formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy.
 
• Przesunięcie terminu wejścia w życie nowego JPK oraz matrycy VAT do 1 lipca 2020 r.
 
• Wprowadzenie obowiązku informowania przez przedsiębiorców ZUS o fakcie zawarcia umowy o dzieło z osobą niebędącą pracownikiem. Termin na zgłoszenie wynosi 7 dni. Zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.
 
• Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku złożenia zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
 
• Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach do 1 października 2020 r.
 
• Minister może wydać rozporządzenie, ustalające maksymalne ceny lub maksymalne marże hurtowe i detaliczne stosowane w sprzedaży towarów lub usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych.
 
• Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy. Możliwa jest renegocjacja umowy. Okoliczności związane z COVID-19, nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy. Analogiczne regulacje dotyczą umów wykonawcy i podwykonawcy.
 
autor: mec. Benedykt Rubak z Enodo Advisor
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone