Usługa dozoru obiektów oraz mienia Uniwersytetu Rzeszowskiego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych pt.: Usługa dozoru obiektów oraz mienia Uniwersytetu Rzeszowskiego numer sprawy ZP/UR/175/2019.

  • zamawiajacy przeznaczył na realizację stawkę 14,03 zł netto/rbh
  • wybrana oferta ze stawką 13,43 zł netto/rbh
  • unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Link do strony postępowania.

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone