Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138 g ust. 1 ustawy Pzp na „Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach użytkowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu”

  • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 21,13 zł netto/rbh
  • wybrana oferta ze stawką 14,92 zł netto/rbh

Link do postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone