Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP” (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 zm. Dz. U. z 2016 poz. 1020) oraz w sprawach nie uregulowanych ustawą przepisami ustawy Kodeks cywilny „Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej mienia przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO)” Sprawa Zp_22/2017

  • wybrana oferta ze stawkami:
    zadanie 7 – 14,82 zł netto/rbh;
    zadanie 8 – 14,58 zł netto/rbh;
    zadanie 9 – 16,17 zł netto/rbh.

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone