Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 578489-N-2018 w dniu 25.06.2018 r. na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) pn.: Ochrona i dozór mienia IBPRS w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36, znak postępowania: DA.22.2.2018.DA.

  • wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
  • wybrana oferta ze stawką 10,81 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone