PZPO w Okrągłym stole na temat zrównoważonych zamówień publicznych

Polski Związek Pracodawców Ochrona wziął udział w Okrągłym stole na temat zrównoważonych zamówień publicznych – seminarium eksperckim zorganizowanym przez Fundację CentrumCSR.PL, Fundację im. Freidricha Eberta i NSZZ Solidarność 14 kwietnia 2015.

Zrównoważone zamówienia publiczne są stosowane w praktyce w bardzo małym stopniu.
Ich ideą jest, aby wydawanie publicznych pieniędzy uwzględniało jednocześnie aspekty społeczne i środowiskowe. Przedstawiciele zamawiających wskazują liczne problemy związane z ich stosowaniem. Począwszy od braku wiedzy, poprzez obawy przed instytucjami kontrolnymi, na braku odpowiednich wykonawców skończywszy.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi:
1. Tadeusz Joniewicz (Fundacja Centrum CSR.PL);
2. Marek Lewandowski (Komisja Krajowa NSZZ Solidarność);
3. Michał Kulczycki (NSZZ Solidarność Pracowników Firm Ochrony, Cateringu i Sprzątania);
4. Tomasz Pactwa (Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych w Warszawie);
Polski Związek Pracodawców Ochrona reprezentowali: Anna Korus, Doradca d.s. prawnych w biurze zarządu oraz Grzegorz Łuczak – Wiceprezes zarządu firmy SERVO z Łodzi.

W dyskusjach omówione miały być następujące zagadnienia:
1. Istniejące bariery w stosowaniu zamówień społecznie odpowiedzialnych i możliwości ich niwelowania;
2. Klauzule społeczne – utrudnianie czy szansa dla wykonawców;
3. Rola organizacji społecznych we wpływaniu na zwiększenie skali stosowania zrównoważonych zamówień w instytucjach publicznych.

Ze względu na nieprzybycie na spotkanie jednego z głównych prelegentów z Konfederacji Lewiatan, pana Marka Kowalskiego, spotkanie poświęcone było w głównej mierze ogólnej problematyce zamówień publicznych. Wśród zabierających głos największe zarzuty dotyczyły stosowania w zamówieniach umów zlecenia, co wg. dyskutujących przekłada się na jakość i niskie ceny.

Mówiono także o nieprawidłowościach występujących po stronie zamawiających. Duże uwagi zgłaszał przedstawiciel Związku pan Grzegorz Łuczak. Stało się to okazją do zaprezentowania przez przedstawicieli Polskiego Związku Pracodawców Ochrona niektórych zagadnień opracowywanego w PZPO projektu Fair Play dotyczącego zamówień publicznych. Pani Anna Korus przekazała uczestnikom, że jest to program mający na celu ograniczenie udzielania zamówień publicznych podmiotom niegwarantującym rzetelnego wykonania zamówienia oraz wypracowanie skutecznych zasad przeciwdziałania nieuczciwym praktykom. Powyższe przedsięwzięcie być może doprowadzi do opracowania w Urzędzie Zamówień Publicznych wzoru umowy na zamówienia publiczne w ochronie.

Prelegenci PZPO byli w dużej mierze zgodni z przedstawicielami pracowników, realizujących w praktyce zamówienia publiczne. Byliśmy zgodni, co do faktu, że w chwili tworzenia w Urzędzie Zamówień Publicznych nowego projektu Ustawy o zamówieniach publicznych, uwagi organizacji społecznych mają duże szanse na zwiększanie skali stosowania zrównoważonych zamówień w instytucjach publicznych.

Opr. A.K.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone