Propozycje zmian w Ustawie z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz w Ustawie z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Z powodu przygotowywania rządowego projektu Ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk sejmowy 2331) zagadnieniem tym zajęła się w Sejmie Komisja Nadzwyczajna d.s. związanych z ograniczaniem biurokracji. W związku z tym, że projekt dotyczy m. in. Ustawy o ochronie osób i mienia oraz Ustawy o broni i amunicji, Polski Związek Pracodawców Ochrona podjął działania mające na celu przedstawienie Komisji Sejmowej naszych propozycji.

W dniach 19 stycznia 2015 r. oraz 4 lutego 2015 r. PZPO wystosował dwa pisma do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej, pani Marii Małgorzaty Janyskiej. Dotyczyły one zagadnień przewidywanych do rozważenia na lutowym posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej.

W piśmie z 19 stycznia 2015 r. wnioskowaliśmy:

– o zmianę treści zapisu  art. 38b Ustawy o ochronie osób i mienia. Obowiązujący artykuł 38b Ustawy o ochronie osób i mienia przewiduje, że kwalifikowany pracownik ochrony co 5 lat ma odbywać szkolenia o takim samym zakresie. Postulowaliśmy, aby szkolenie w ustalonym zakresie odbywał tylko pracownik, który uzyskuje tytuł pracownika kwalifikowanego. Natomiast co 5 lat widzimy potrzebę odbywania kursu w zakresie dotyczącym nowych rozwiązań prawnych, samoobrony i technik interwencyjnych oraz wyszkolenia strzeleckiego. Proponowaliśmy, aby czas szkolenia nie był dłuższy niż 50 godz.

 W piśmie z 4 lutego 2015 r. wnioskowaliśmy aby:

– z treści art. 15a 4 Ustawy o broni i amunicji (dotyczy badań lekarskich i psychologicznych),  wyeliminować przedsiębiorców wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, o których mowa w art. 26 Ustawy o ochronie osób i mienia, posiadających dopuszczenie do posiadania broni.  Posiadają oni orzeczenia lekarskie wydane w trybie przepisów Ustawy o ochronie osób i mienia. Pracownik kwalifikowany ma obowiązek raz na 3 lata przedstawić organowi orzeczenie lekarskie i psychologiczne potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu. Nie widzimy powodu by raz na 5 lat dodatkowo przedstawiać miał nowe badania lekarskie i psychologiczne, gdy zakres tych badań jest tożsamy.

– w art. 15e pkt 1 ustawy o broni i amunicji, brzmienie „badania lekarskie i psychologiczne prowadzi się na koszt osoby ubiegającej się„ wymaga według nas doprecyzowania, że dotyczy to całości badań lekarskich i psychologicznych a nie poszczególnych badań wchodzących w ich zakres (np. badań wzroku, słuchu, układu nerwowego – zakres badań wymieniony w art. 15 pkt. 2 i 3).

– po art. 30 ust. 1b  Ustawy o broni i amunicji zaproponowaliśmy dodać ust. 1c w brzmieniu: „Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy również osób fizycznych wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą”. Z artykułu 30 ust. 1 wynika bowiem, że dopuszczenie może otrzymać osoba zatrudniona przez podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 1. Ponieważ  wskazana osoba nie jest zatrudniona w rozumieniu kodeksu pracy, zasadne jest uzupełnienie przepisu.

Powyższe zagadnienia były m. in. przedmiotem dwukrotnego spotkania Prezesa PZPO Tomasza Wojaka z Dyrektorem Departamentu Zezwoleń i Koncesji MSW Cezarym Gawlasem oraz Prezesem Polskiej Izby Ochrony Sławomirem Wagnerem. Wspólne stanowisko ww. podmiotów zostało uzgodnione i opracowanie przez MSW. Zostało ono przestawione Przewodniczącej Komisji Nadzwyczajnej w Sejmie.

W dniu 20 lutego 2015 r., na kolejnym posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, Przewodnicząca Maria Małgorzata Janyska stwierdziła, że przekazała propozycje do Komisji Legislacyjnej w Sejmie, by wkomponować je w treść projektu ustawy. Wtedy treść projektu zostanie przegłosowana przez Komisję. Kolejne posiedzenie odbędzie się 4 marca.

Opr. A.K.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone