Prawo zamówień publicznych. Usługi ochrony jako usługi społeczne

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 138o przewiduje nowy rodzaj zamówień tj. zamówienia społeczne.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (wynikającym z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych) w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są usługi określone w Załączniku XIV do wskazanej Dyrektywy, zamawiający może skorzystać ze szczególnych uproszczeń w stosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych określonych w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Za: www.portalsamorzadowy.pl; Marek Okniński, 7 listopada 2016, więcej

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone