Niedozwolone praktyki w umowach zamówień publicznych

Takie postępowanie jest wprost sprzeczne z art. 481. § 1. Kodeksu Cywilnego, który mówi, że jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
 
Wymóg zrzeczenia się ustawowych odsetek jest nie tylko niezgodny z prawem polskim, ale także unijnym i przeczy idei równości między zamawiającym i wykonawcą m.in. dlatego, że odsetki mają być sposobem na odzyskanie równowagi finansowej spowodowanej zastojami płatniczymi. Należy podjąć działania, które uniemożliwią wymuszanie zapisami SIWZ zrzekanie się odsetek ustawowych za opóźnienie w umowach o zamówienie publiczne.

Za: log4.pl, 12 lipca 2017, FPP, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone