Lewiatan: Zapisy zwiększające zakres in-house powinny być objęte vacatio legis do 1 stycznia 2017

Nowelizacja PZP właściwym i potrzebnym krokiem

Nowelizacja ustawy PZP ureguluje szereg istotnych aspektów dla sektora zamówień publicznych. Implementacja dyrektyw Unii Europejskiej do 18 kwietnia br. pozwoli na wydatkowanie środków pochodzących z funduszy strukturalnych. Projekt uwzględnia również przepisy dotyczące stosowania kryteriów pozacenowych oraz wymagania stosowania umów o pracę, kiedy charakter pracy tego wymaga (spełnienie warunków wynikających z art. 22 Kodeksu Pracy). Wszyscy partnerzy społeczni – w ramach Rady Dialogu Społecznego – uznali to za bardzo dobry krok uzdrawiający m.in. rynek pracy. Jednak nowelizacja zakłada również rozszerzenie zakresu usług in-house, co niestety może zdestabilizować istotną część rynku. Potrzebne jest zatem odpowiednie vacatio legis odnośnie tej regulacji, które powinno potrwać do 1 stycznia 2017 roku. Wnioski płynące z niedawnego raportu NIK zdają się potwierdzać to stanowisko.

Nowelizacja PZP pozwoli samorządom na skuteczne wydatkowanie olbrzymich środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wymóg zatrudniania na etaty pozytywnie przełoży się na polski rynek pracy. Dlatego zmiany w tych obszarach są jak najbardziej właściwe. Szereg wątpliwości budzą za to zmiany dotyczące zamówień in-house, a zbyt pospieszne wprowadzenie tych przepisów będzie niekorzystne dla zamawiających i wykonawców.

„O ile w kwestii kryteriów pozacenowych, jak i wymogu umów o pracę partnerzy społeczni zdecydowanie poparli rządowe propozycje, to w przypadku rozszerzenia zakresu usług in-house Rada Dialogu Społecznego nie może rekomendować przedstawionych propozycji. Inaczej rynek czeka zbyt znacząca i natychmiastowa zmiana. Dlatego w nowelizacji zapis odnoszący się do obszaru in-house powinien zostać objęty odpowiednim okresem przejściowym. Data 1 stycznia 2017 wydaje się najbardziej racjonalna. Wyniki kontroli przedstawione w raporcie NIK z dnia 18 grudnia 2015 zdają się bezspornie potwierdzać słuszność stanowiska RDS. Zmiany w zakresie in-house mogą wprowadzić ogromną zmianę na rynku zamówień publicznych, zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców” – mówi Marek Kowalski, Przewodniczący Zespołu ds. Zamówień Publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego, ekspert LEWIATAN.

Cała informacja prasowa do pobrania.


Więcej informacji na blogu kowalski.blog.onet.pl oraz twitter.com/MarekKowalski.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone