Kryteria oceny ofert po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Pierwsze wyniki analizy ogłoszeń w zakresie stosowania kryteriów oceny ofert wskazują na zmianę struktury. Odsetek postępowań, w których cena stosowana była jako jedyne kryterium uległ zmniejszeniu. Po miesiącu od wejścia w życie znowelizowanych przepisów w tym zakresie, w przypadku postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartościach poniżej progów UE, odsetek ogłoszeń, w których jako jedyne kryterium wskazano cenę spadł z 93% do poziomu 33%. Natomiast w postępowaniach o wartościach powyżej progów UE – z 85% do poziomu 45%.

 

Kryterium

Rok 2014

Ogłoszenia w BZP

Ogłoszenia z Dz.U. UE

Przed nowelizacją

Po nowelizacji

Przed nowelizacją

Po nowelizacji

cena jako jedyne kryterium

93%

33%

85%

45%

cena i inne kryteria

7%

67%

15%

55%

 

Jak wynika z ogłoszeń opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, a więc dotyczących postępowań o wartościach poniżej progów UE, po dacie wejścia w życie nowelizacji przepisów dotyczących kryteriów oceny ofert (19.10.2014 r.), zamawiający najczęściej stosowali, oprócz kryterium ceny, takie kryteria, jak: termin realizacji zamówienia, okres i warunki gwarancji czy jakość.

 

Najczęściej stosowane kryteria pozacenowe

Odsetek postępowań

Średnia waga

termin realizacji / czas dostawy

31%

11%

gwarancja / rękojmia (termin, warunki itp.)

30%

10%

jakość / funkcjonalność / parametry techniczne (itp.)

8%

19%

wiedza / doświadczenie

7%

19%

płatności (warunki, terminy itp.)

6%

7%

czas reakcji

2%

9%

 

85%

 

W postępowaniach, w których ocenie podlegała nie tylko cena, w ponad 92% ogłoszeń zamawiający zastosowali 2 kryteria oceny ofert; średnio zaś stosowali 2,11 kryterium.

 

Liczba kryteriów w postępowaniu

Odsetek

2

92,14%

3

6,01%

4

1,21%

5

0,49%

6

0,06%

7

0,03%

8

0,03%

9

0,01%

 

100,00%

 

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do zdania eksperta wyrażonego w artykule zamieszczonym w Rzeczpospolitej nr 281 z dnia 04.12.2014r., pt.: „Cena czy inna korzyść”, iż „Tuż po wejściu w życie nowelizacji Urząd Zamówień Publicznych opublikował jednak wyjaśnienia, że te pozacenowe kryteria oceny ofert nie powinny przekraczać ok. 10%." Urząd w swojej opinii, która cały czas jest dostępna na stronie internetowej Urzędu, nie wskazał procentowego udziału kryterium cenowego podkreślając, że „doboru poszczególnych kryteriów, jak i przypisania im odpowiedniej wagi dokonuje zamawiający stosownie do okoliczności udzielania zamówienia, przy uwzględnieniu specyfiki przedmiotu zamówienia".

Opr. A. K.; Patrz: Urząd Zamówień Publicznych, Portal BIP-BZP, strona główna, 10 grudnia 2014.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone