XXXII Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Pracodawców Ochrona

28 września w Warszawie odbyło się XXXII Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Pracodawców Ochrona. Spotkanie zostało przeprowadzone z zachowaniem wszystkich środków ochronnych, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektowa Sanitarnego.

Wśród decyzji Zgromadzenia znalazło się zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu i Biura Związku, Komisji Rewizyjnej a także Komisji Etyki. Ponadto zatwierdzono bilans za rok 2019, udzielono absolutorium Zarządowi Związku i zatwierdzono zmiany w statucie.

Spotkanie rozpoczął Prezes Zarządu PZPO Tomasz Wojak, który po przywitaniu zgromadzonych gość i oficjalnym rozpoczęciu zaprezentował działania Związku w ciągu ostatniego roku. Szczególną uwagę zgromadzonych przykuła liczba przeprowadzonych przez PZPO interwencji. Związek złożył 66 wniosków o wszczęcie kontroli doraźnej kierowanych do Urzędu Zamówień Publicznych, informował zamawiającego o możliwości naruszeń Ustawy o PZP. Zapisy dotyczące naruszeń kierowane były również do Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jednostek nadzorujących zamawiającego.

Następnie zaprezentowano sprawozdania z Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie. Zgromadzeni również jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium. W trakcie Walnego Zgromadzenia członkowie przyjęli zmiany w statucie Związku.

Ostatnią część spotkania poświęcono propozycjom przedstawionym przez  Polski Związek Pracodawców Ochrona wobec ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 (Dz. U. 1997 Nr 144 poz. 740). 

Porządek Obrad – POBIERZ

Zaproszenie – POBIERZ

Materiały dot. XXXII Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego PZPO >>> kliknij tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone