Systemy i rozkład czasu pracy

Prezentujemy spis publikacji z najnowszego dodatku do Gazety Podatkowej, poświęconego systemom i rozkładowi czasu pracy.

Rodzaje systemów i rozkładów czasu pracy
Stosowany w danym zakładzie system lub rozkład czasu pracy powinien gwarantować pełne wykorzystanie czasu pracy przez zatrudnionych. O jego wyborze decyduje pracodawca, uwzględniając regulacje kodeksowe, specyfikę (…)

Charakterystyka systemu podstawowego
Kodeks pracy nie reguluje podstawowej organizacji czasu pracy w sposób bezpośredni. Polega ona na stosowaniu – bez modyfikacji – podstawowych norm czasu pracy. 

Zatrudnienie niepełnoetatowca w systemie podstawowym
Pracownik świadczy pracę w podstawowej organizacji czasu pracy na 1/2 etatu. Zaplanowano mu pracę przez 2 dni w tygodniu po 8 godzin i 1 dzień po 4 (…)

System równoważnego czasu pracy
Wariant podstawowy systemu równoważnego Równoważny system czasu pracy może być wprowadzony, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją. Charakteryzuje się możliwością przedłużenia (…)

Informacja o obowiązującym pracownika rozkładzie czasu pracy
W zakładzie zatrudniamy pracowników w podstawowym systemie czasu pracy. Czy w informacji dla pracownika sporządzanej w trybie (…)

Zatrudnienie niepełnosprawnego w równoważnym czasie pracy
Firma chciałaby zatrudnić osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym w wariancie podstawowym równoważnego systemu czasu pracy, czyli z przedłużeniem dobowego wymiaru do 12 godzin na dobę. Czy jest (…)

Czas pracy pracownika w systemie równoważnym
Zatrudniamy pracownika w systemie równoważnym w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym przy stałych 12-godzinnych dniówkach roboczych. Jak rozliczyć jego czas pracy, jeżeli wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach odbiega (…)

Przerywany i zadaniowy system czasu pracy
Przerywany czas pracy W przypadku gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system przerywanego czasu pracy według z góry ustalonego rozkładu (…)

System pracy w ruchu ciągłym
Przy pracach, które ze względu na technologię produkcji nie mogą być wstrzymane (praca w ruchu ciągłym), a także gdy występuje konieczność ciągłego zaspokajania potrzeb ludności, może (…)

Indywidualny rozkład czasu pracy
Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty (…)

System skróconego tygodnia pracy
W systemie skróconego tygodnia pracy dopuszczalne jest wykonywanie pracy przez pracownika przez mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, (…)

Praca w systemie weekendowym
System zwany w praktyce kadrowej weekendowym zakłada wykonywanie pracy wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. Jak wynika z (…)

Ruchomy rozkład czasu pracy
Ustawodawca dopuszcza, aby przy spełnieniu warunków formalnych rozkład czasu pracy przewidywał: różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są

Przekroczenia norm czasu pracy w ruchomej organizacji
Pracodawcy mogą stosować ruchomą organizację czasu pracy od 23 sierpnia 2013 r. Zgodnie z (…)

Więcej dostępne w Dodatku do Gazety Podatkowej nr 54 (1199) z dnia 6.07.2015https://www.gazetapodatkowa.pl/systemy-i-rozklady-czasu-pracy-2015-54,dodatki,3283.html

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone