Stanowisko Polskiego Związku Pracodawców Ochrona w sprawie stosowanych na rynku praktyk obciążania zleceniobiorców obowiązkowymi opłatami, zmniejszającymi w efekcie należne wynagrodzenie

27 stycznia 2017 roku

Po analizie sygnałów dochodzących z rynku należy zwrócić uwagę na pojawienie się – i szybkie rozprzestrzenianie – bardzo niepokojącej tendencji, wskazującej na możliwy zamiar naruszania przepisów Ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku przez część przedsiębiorców świadczących usługi ochrony. 

W świetle Ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1265) (dalej, jako „Ustawa z dnia 22 lipca 2016 roku”) oczywiste jest, że od 1 stycznia 2017 roku zleceniobiorcy powinni otrzymywać, za czynności wykonywane w ramach umowy zlecenia, wynagrodzenie w wysokości 13 złotych brutto za godzinę, czyli kwotę 13 zł za każdą godzinę, pomniejszoną jedynie o obciążenia wynikające z przepisów podatkowych oraz przepisów o ubezpieczeniach społecznych w części dotyczącej zleceniobiorcy. Pozwoli to osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia uzyskiwać wynagrodzenie zbliżone do minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Okazuje się jednak, że w związku ze stosowanymi przez niektórych przedsiębiorców rozwiązaniami, realny koszt roboczogodziny pracownika ochrony zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia w roku 2017 jest niejednokrotnie zdecydowanie niższy niż wynikający z minimalnej stawki godzinowej. Rzeczywista kwota przeznaczona do wypłaty pracownikowi ochrony – zleceniobiorcy może wynosić zaledwie około 6-7 złotych netto za godzinę poprzez obciążanie go obowiązkowymi opłatami z tytułu zapewnienia: umundurowania, innego wyposażenia, pomieszczeń czy też szkoleń, a następnie dokonywanie potrąceń kwot tych opłat z wynagrodzenia należnego zleceniobiorcy, ustalonego w oparciu o minimalną stawką godzinową. Obciążenia te mogą stanowić kwoty na poziomie kilku złotych za każdą roboczogodzinę świadczenia usług.

Polski Związek Pracodawców Ochrona stoi na stanowisku, że dokonywanie ww. potrąceń powinno być uznane za naruszenie obowiązku wypłaty wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości nie niższej niż obowiązująca minimalna stawka godzinowa.

Cały dokument do pobrania tutaj.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone