Opinia PZPO w sprawie wpisywania Centrów Obsługi Gotówki do prowadzonej przez wojewodę ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie

Zdaniem Prezesa Narodowego Banku Polskiego, przytoczonym w zapytaniu Dyrektora Departamentu Zezwoleń i Koncesji pana Cezarego Gawlasa (tekst poniżej), reżim ochrony tego rodzaju obiektów, nieujętych w ewidencji wojewody, nie podlega kontroli Policji w ramach ustawowej procedury zatwierdzania planów ochrony, co powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu znakami pieniężnymi.

Polski Związek Pracodawców Ochrona, po konsultacji z przedstawicielami firm – członków Związku świadczących usługi związane z obsługą gotówki, reprezentuje pogląd, że rozszerzenie prowadzonej przez wojewodę ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie o ww. obiekty nie poprawi ich bezpieczeństwa.

Wymagania samych klientów oraz ubezpieczycieli, do których muszą się dostosować firmy posiadające Centra Obsługi Gotówki, zapewniają przystosowanie pomieszczeń liczarni do obowiązujących przepisów i norm. Perspektywa odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia motywuje do stosowania zaawansowanych sposobów zabezpieczenia tego rodzaju obiektów. Paradoksalnie, potencjalne wprowadzenie konieczności stosowania w nich ochrony fizycznej, może być zbędnym źródłem ryzyka. Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia kosztów nałożenia na przedsiębiorców dodatkowych obowiązków.

Ponadto z obserwacji zrzeszonych w naszej Organizacji przedsiębiorców wynika, że ewidencja wojewody jest nieustannie uszczuplana o banki, urzędy skarbowe, obiekty ZUS, obiekty prokuratorskie, obiekty sądowe. W związku z powyższym, nie widzimy zasadności wpisywania do niej komercyjnych Centrów Obsługi Gotówki. 

Chcielibyśmy, aby ewentualne wprowadzane w życie działania, również w sferze legislacyjnej, były spójne i przejrzyste dla wszystkich rodzajów obiektów a podejście organów kontrolujących jednolite w skali kraju.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone