Przeciw pracy na czarno

Przeciw pracy na czarno
W kwietniu 2014 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie utworzenia platformy (IP/14/387, MEMO/14/271, MEMO/14/272). Dziś komisarz László Andor z zadowoleniem przyjął osiągnięte w Radzie UE ds. Zatrudnienia i Polityki Społecznej porozumienie dotyczące tzw. „ogólnego podejścia” do projektu.

– Osiągnięte w Radzie porozumienie w sprawie ogólnego podejścia stanowi kolejny krok na drodze do urzeczywistnienia platformy.Praca na czarno jest poważnym wyzwaniem dla wszystkich państw członkowskich, pozbawia pracowników ochrony socjalnej i godziwych warunków pracy, osłabia uczciwą konkurencję przedsiębiorstw i zagraża stabilności finansów publicznych. Dlatego też ważne jest, by wszystkie państwa członkowskie aktywnie uczestniczyły w działaniach nowej platformy, zwłaszcza dlatego, że praca na czarno nie tylko jest problemem wewnętrznym, lecz ma także wymiar, który wykracza poza granice państwowe.Jednocząc siły, będziemy mogli lepiej walczyć z tą plagą – powiedział komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego László Andor.

Platforma obejmowałaby wszystkie organy egzekwowania prawa zajmujące się zwalczaniem pracy nierejestrowanej, takie jak inspektoraty pracy i ochrony socjalnej oraz organy podatkowe i migracyjne, a także inne zainteresowane podmioty, w tym przedstawicieli pracodawców i pracowników na szczeblu UE. Wypełni ona pewną pustkę na szczeblu UE, gdzie dotychczas rzadko poruszano kwestię pracy nierejestrowanej, a dyskusje na ten temat odbywały się w sposób nieskoordynowany w różnych komitetach i grupach roboczych. Inicjatywa ta umożliwi bardziej efektywną współpracę podmiotów, które na co dzień mają do czynienia z pracą nierejestrowaną w praktyce.

Nowa platforma:

  • będzie stanowić forum, na którym eksperci będą mogli wymieniać się informacjami i najlepszymi praktykami, rozwijając w ten sposób istniejące dotychczas ograniczone kontakty;
  • umożliwi analizę krajowych i unijnych narzędzi służących rozwiązywaniu wspólnych problemów spowodowanych pracą nierejestrowaną oraz powiązanym z tym zjawiskiem pozorowanym samozatrudnieniem;
  • zajmie się transgranicznymi aspektami problemu, na przykład przez rozważenie możliwych sposobów usprawnienia wymiany danych między krajowymi administracjami;
  • wzmocni transgraniczną współpracę operacyjną w postaci np. wymian personelu i wspólnych inspekcji;
  • opracuje wspólne zasady i wytyczne dotyczące prowadzenia inspekcji w celu zwalczania pracy nierejestrowanej;
  • zwiększy świadomość problemu dzięki wspólnym działaniom, takim jak kampanie europejskie, oraz przyjęciu strategii regionalnych lub unijnych.

Więcej informacji tutaj.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone