Badania dla kwalifikowanych pracowników ochrony

Informujemy, że zgodnie z  art. 31m. 2. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ważność badań dla kwalifikowanych pracowników ochrony została przedłużona na okres do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Oznacza to, że obecnie kwalifikowani pracownicy ochrony zachowują swoje uprawnienia i mogą wykonywać swoje obowiązki, nie mając ważnych badań. Po zakończeniu stanu epidemii kwalifikowani pracownicy ochrony będą zobowiązani do wykonania stosownych badań w ciągu 60 dni. Powyższa regulacja dotyczy badań, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r.

 

Art. 31m.  

1. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

2. Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż określone w ust. 1 lub badań psychologicznych, wymagają posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, a ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

3. Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie określonych uprawnień w celu wykonania czynności zawodowych od posiadania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno być wydane niezwłocznie, nie później  niż do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

USTAWA pobierz tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone