Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o  ust. 1 – 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w formie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 750 000 euro na: Usługi ochrony mienia SP ZOZ MSWiA z W – MCO w Olsztynie, znak sprawy ZPZ-26/04/17

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone