Ośrodek przetwarzania informacji

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o art. 138o  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 750 000,00 euro na Świadczenie usług ochrony osób i mienia (znak  sprawy: ochrona-44-2018)

  • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 19,19 zł netto/rbh
  • wybrana oferta ze stawką 13,93 zł netto/rbh

Link do strony potepowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone