Oddział ZUS w Gdańsku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usługi dozoru i ochrony fizycznej, monitoringu elektronicznego i ochrony interwencyjnej obiektów i mienia w Oddziale ZUS w Gdańsku“ prowadzonego w trybie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 EURO, do których mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

  • wybrana oferta ze stawką 16,24 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone