Instytut Żywienia i Żywności im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, na: „Usługę ochrony osób i mienia w obiektach Instytutu Żywności i Żywienia przy ul. Powsińskiej 61/63 w Warszawie”– znak sprawy: IZZ/1/ZP/18.

  • zamawiajacy przeznaczył na realizację stawkę 16,24 zł netto/rbh
  • wybrana oferta ze stawką 14,80 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone