Całodobowa ochrona mienia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Całodobową ochronę mienia SPSKM“ZP-19-097 US na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

  • wybrana oferta ze stawką 10,60 zł netto/rbh
  • zamawiajacy przeznaczył na realizację 10,65 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone