Spotkanie eksperckie w sprawie udziału firm branży ochrony osób i mienia w systemie bezpieczeństwa państwa

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zaprosiło Polski Związek Pracodawców Ochrona na dzień 30 marca 2014 r. na spotkanie, którego celem była próba zdefiniowania potrzeb państwa oraz istniejących możliwości prawnych, jak również określenie potencjału firm oraz pracowników branży do współpracy z administracją i służbami, w ramach systemu bezpieczeństwa państwa, w sytuacjach podwyższonego zagrożenia.

Zgodnie z informacją BBN, spotkania te są elementem prac prowadzonych nad koncepcją strategicznej odporności kraju na agresję, jakie BBN podjęło na polecenie prezydenta Bronisława Komorowskiego.

W spotkaniu uczestniczyli: generał Stanisław Kozieł – szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Krzysztof Liedel – dyrektor Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego w BBN oraz pracownicy Departamentu, przedstawiciele Polskiej Izby Ochrony, przedstawiciel Polskiej Izby Systemów Alarmowych, przedstawiciele redakcji pisma Ochrona Mienia i Informacji oraz Polskiego Związku Pracodawców Ochrona. PZPO reprezentowali: Jacek Wołk – członek zarządu, Krzysztof Chylarecki, ekspert z firmy Solid Security, Anna Korus – doradca d.s. prawnych w biurze zarządu.

Dane liczbowe:
Na dzień dzisiejszy działa w Polsce 5 100 koncesjonowanych firm ochrony;
W posiadaniu firm ochrony jest w Polsce 45.000 sztuk broni, w tym w Warszawie 15.000 sztuk;
Zatrudnionych w branży ochrony jest 293.000 pracowników ochrony;
W Polsce jest  81.000 pracowników dopuszczonych do broni obiektowej; 
5 700 pracowników ochrony ochrania jednostki wojskowe.

Branże ochrony regulują w Polsce 4 podstawowe ustawy:
1. Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099);
2. Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej ( Dz. U. z 2013 r. poz.628 z późn. zm.);
3. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r poz. 576 z późn. zm.);
4. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611 z późn. zm.) oraz odrębne rozporządzenia regulujące branże.

Rozpoczynając spotkanie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generał Stanisław Kozieł zaznaczył, że istnieje potrzeba zastanowienia się nad możliwością, wolą, szansami, potrzebami lepszego wykorzystania potencjału branży ochrony na rzecz bezpieczeństwa państwa – również w sytuacjach kryzysowych, zagrożenia życia czy wojny. „Wiele firm ochrony chroni obiekty infrastruktury krytycznej. Trzeba ustalić, które mogą być zmilitaryzowane, które mogą wykonywać zadania z zakresu obrony cywilnej. Chcielibyśmy też stworzyć platformę łączącą instytucje państwowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo z firmami ochrony” – podkreślił generał Stanisław Koziej. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego dostrzega np. możliwość wykorzystania agencji ochrony w szkoleniach ludności cywilnej w zakresie bezpieczeństwa – co jak zaznaczył wymagałoby oficjalnego skatalogowania takich zadań. W wielu rozwiniętych państwach coraz więcej bezpieczeństwa przejmują prywatne firmy.

Na spotkaniu pojawiła się m.in. propozycja Polskiej Izby Ochrony, aby po ukończeniu specjalnego szkolenia, pracownik ochrony mógł uzyskać dodatkowe kwalifikacje, roboczo nazwane np. „Certyfikatem W” a firma zatrudniająca takich pracowników, przez wyższą jakość   
świadczonych usług, mogłaby mieć szanse na zabezpieczanie obiektów o specjalnym znaczeniu dla państwa.

Jacek Wołk z Polskiego Związku Pracodawców Ochrona podkreślił potrzebę wprowadzenia zmian we współpracy służb państwowych z firmami ochrony, dając przykład problemów, z jakimi borykają się te firmy np. podczas zabezpieczenia meczów piłkarskich. Przedstawicielka Polskiego Związku Pracodawców Ochrona Anna Korus, zadeklarowała potrzebę wypracowania w branży ochrony jednego wspólnego stanowiska i chęć prowadzenia dalszych uzgodnień.

Inną kwestią, o której wspomniano podczas dyskusji była prywatyzacja bezpieczeństwa. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego powiedział, że wykorzystanie potencjału branży ochrony to element szerszego problemu – prywatyzacji bezpieczeństwa. Nawiązuje do tego wypowiedź przedstawiciela Polskiej Izby Systemów Alarmowych. Henryk Dąbrowski mówił o aktualnym braku możliwości współpracy reprezentowanej przez niego organizacji ze służbami wojskowymi. Była to wypowiedź krytyczna. Nadmienił, że działania wojskowe są oparte na technologii lat 80-tych.

Na zakończenie ustalono, że istnieje pilna potrzeba podzielenia tematyki dotyczącej współpracy służb państwowych z firmami ochrony i zabezpieczenia technicznego oraz organizacji kolejnych tematycznych spotkań, na które będą zapraszani przedstawiciele poszczególnych resortów i służb.

Opr. A.K.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone