Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych wprowadzone w życie 19 pażdziernika 2014

W dniu 19 października 2014 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 1232), która wprowadziła szereg istotnych zmian, mających – 
z założenia – pozytywnie wpłynąć na rynek zamówień publicznych, a w szczególności poprawić sytuację małych i średnich przedsiębiorców (dalej MŚP), jako uczestników tego rynku.  Dla branży ochrony zasadnicze znaczenie mają od dawna wyczekiwane zmiany 
w zakresie: 
1.    Możliwości waloryzacji wynagrodzenia umownego, co pozwoli wykonawcy na uniknięcie rażącej straty w przypadku wprowadzenia niekorzystnych dla niego zmian legislacyjnych, mających wpływ na koszty wykonania zamówienia (dla umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy – wprowadzono obowiązek określenia zasad dotyczących odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na to ubezpieczenie oraz dodatkowo – dla umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy – umożliwiono przeprowadzenie negocjacji w zakresie odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia);
2.    Zobowiązania zamawiającego do żądania od wykonawcy wyjaśnień w zakresie ceny rażąco niskiej – z zaznaczeniem, że to na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że cena oferty nie jest rażąco niska.  Wykonawca ponadto w cenie oferty musi uwzględnić koszty pracy na poziomie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę – bez względu na podstawę zatrudnienia pracowników skierowanych do realizacji zamówienia (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna);
3.    Obowiązku dywersyfikacji kryteriów oceny ofert – jeżeli przedmiot zamówienia nie jest powszechnie dostępny oraz nie ma ustalonych standardów jakościowych, chyba, że zamawiający uwzględni w opisie przedmiotu zamówienia „koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia” i w protokole postępowania wykaże sposób ich uwzględnienia;
4.    Uchylenia krzywdzących przepisów, dotyczących przesłanek wykluczenia wykonawcy (art. 24a); wykluczenie dotyczyć będzie wykonawcy naruszającego poważnie obowiązki zawodowe z własnej winy, chyba że udowodni on podjęcie konkretnych środków zapobiegawczych oraz naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody,
Inne istotne zmiany ustawy dotyczą:
­    likwidacji szczególnych przesłanek stosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia i trybu zamówienia z wolnej ręki w obszarze usług niepriorytetowych o wartościach poniżej „progu unijnego” oraz uproszczenia procedur udzielania zamówień na takie usługi – pod warunkiem wszakże zachowania przejrzystości, obiektywizmu i nie dyskryminowania wykonawców (zmiana ta może ułatwić dostęp MŚP do zamówień na usługi niepriorytetowe, ale może też prowadzić do nadużyć);
­    solidarnej odpowiedzialności podmiotu udostępniającego zasoby za szkodę wyrządzoną zamawiającemu, jeżeli powstała wskutek zawinionego przez ten podmiot nieudostępnienia potencjału;
­    wykazania przez wykonawcę już na etapie składania ofert, iż zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;
­    obligatoryjnego zatrzymania wadium w przypadku zawinionego przez wykonawcę nieuzupełnienia dokumentów na wezwanie zamawiającego, co spowodowało brak możliwości wybrania jego oferty, jako najkorzystniejszej.

Joanna Filipiak
Pełnomocnik Zarządu Impel Provider Security Partner Sp. z o. o. Sp. k.
Ekspert d.s. zamówień publicznych w Polskim Związku Pracodawców Ochrona

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone