Zamówienia publiczne: ważna podstawa prawna do wezwania

Wątpliwości zamawiającego oraz zastosowanie prawidłowej podstawy prawnej stanowią przesłankę dla wezwania wykonawcy w zakresie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.
Krajowa Izba Odwoławcza (KIO lub Izba) w wyroku z 8 lutego 2018 r. (KIO 152/18) zajmowała się zagadnieniem związanym występowaniem rażąco niskiej ceny oraz podstawą prawną wezwania do wyjaśnień w tym zakresie. W omawianej sprawie, zwycięski wykonawca, został wezwany przez zamawiającego do złożenia wyjaśnień treści oferty, na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej pzp), a konkretniej do wyjaśnienia czy podane przez niego składniki stawki w poszczególnych kwotach gwarantują pracownikom realizującym przedmiot zamówienia miesięczne wynagrodzenie nie mniejsze niż minimalne wynagrodzenie za pracę wynikające z ustawy o minimalnych wynagrodzeniu za pracę. W ocenie KIO, w przypadku wezwania do wyjaśnień dotyczących podejrzenia występowania rażąco niskiej ceny, nieprawidłowym jest podstawa prawna zastosowana przez zamawiającego w niniejszej sprawie.

Za: www.rp.pl, 3 lipca 2018 r., więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone