Zamówienia publiczne: kiedy zachodzi obowiązek badania rażąco niskiej ceny?

W przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny, kosztu lub ich istotnej części składowej wykonawcy przysługuje szansa wyjaśnienia, jakie czynniki wpłynęły na podaną cenę lub koszt oferty, zanim zamawiający odrzuci jego ofertę.
Zgodnie z generalną zasadą zamawiający zwracają się z żądaniem udzielenia wyjaśnień, gdy zaoferowana cena, koszt lub ich istotne części składowe wydają się im rażąco niskie oraz budzą wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia. Jednak art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (p.z.p.) w obecnym brzmieniu nie określa już sztywnych, matematycznych reguł badania rażąco niskiej ceny.

MOŻLIWOŚĆ CZY OBOWIĄZEK?
W obecnym stanie prawnym zamawiający jest zobowiązany wszcząć postępowanie wyjaśniające odnośnie do rażąco niskiej ceny, jeśli cena, koszt lub ich istotne części składowe wydają mu się rażąco niskie oraz budzą jego wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia. Zwroty „wydają się" oraz „budzą wątpliwości zamawiającego" jako pojęcia nieostre dają zamawiającym pewien margines uznaniowości, bowiem zwrócenie się o wyjaśnienia jest warunkowane tym, jak zamawiający oceni ofertę wykonawcy.

Nie znaczy to jednak, że wszczęcie postępowania wyjaśniającego jest jedynie uprawnieniem zamawiającego. Ma on obowiązek wszcząć je w przypadku, gdy okoliczności sprawy wskazują na występowanie uzasadnionych podstaw do zastosowania art. 90 ust. 1 p.z.p (zachodzą dwie wskazane wyżej przesłanki). Na obligatoryjność wszczęcia postępowania wyjaśniającego w przypadku ziszczenia się wskazanych przesłanek wskazuje brzmienie analizowanego przepisu, w którym ustawodawca posłużył się zwrotem „zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień", a nie „zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień".

Za: www.rp.pl, 16 października 2018 r., Katarzyna Śliwak więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone