Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – uchwalony przez Sejm wprowadza ważne zmiany w sektorze zamówień publicznych.

Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – uchwalony przez Sejm wprowadza ważne zmiany w sektorze zamówień publicznych. Pozytywnie ocenić należy wprowadzenie możliwości zmiany umowy zawartej w trybie ustawy Pzp w zakresie m.in. terminu wykonania umowy. Będzie to możliwe po stwierdzeniu przez Zamawiającego, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy. Takimi okolicznościami może być przykładowo nieobecność pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia, czy też wstrzymanie dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych.
Należy pamiętać, że zgodnie z nowymi przepisami, strony umowy w sprawie zamówienia publicznego będą zobowiązane do niezwłocznego informowania się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić wraz z obowiązkiem przedłożenia oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie zaistnienia tego wpływu. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że okoliczności związane z wirusem SARS-CoV-2 wskazane przez wykonawcę wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie danej umowy, będzie miał możliwość rozpoczęcia dialogu z wykonawcą, w celu uzgodnienia odpowiednich zmian umowy. 
Oznacza to jednocześnie możliwość uniknięcia obowiązku zapłaty kar umownych przez wykonawców za – związane z epidemią – opóźnienia w realizacji przetargów. Zamawiający bowiem uznając, że istnieją podstawy do stwierdzenia braku odpowiedzialności wykonawcy powinien odstąpić od ustalenia i dochodzenia przewidzianych kar umownych lub odszkodowania. Jednocześnie nienaliczenie kar umownych w tej procedurze nie będzie stanowić naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

autor: Ekspert PZPO, Kinga Rochalska Adwokat w LSW kancelarii Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy 

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone