Dialog techniczny – formą doradztwa

W obliczu trudności, jakie pojawiają się po stronie zamawiającego podczas formułowania opisu przedmiotu zamówienia oraz określania kryteriów oceny ofert, warto rozważyć skorzystanie z dialogu technicznego.

Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może przeprowadzić dialog techniczny. Dzięki temu otrzyma profesjonalne doradztwo oraz zostaną mu przekazane niezbędne informacje, które posłużą do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ), specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) lub do określenia warunków umowy.

Profesjonalna i skuteczna ochrona wymaga często wykorzystania zaawansowanych rozwiązań technicznych. W tym obszarze należy zwrócić uwagę na konieczność ukształtowania przez zamawiającego koncepcji bezpieczeństwa wspieranej przeznaczonymi dla niego rozwiązaniami technicznymi z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu technicznego, który wspomaga ochronę. Takie rozwiązania mogą być proponowane w czasie dialogu technicznego.

Zakres dialogu powinien dotyczyć przede wszystkim:
 
obiektów „krytycznych” – ważnych ze względu na bezpieczeństwo i interes państwa (gospodarczy, ekonomiczny, społeczny);
obiektów użyteczności publicznej (ze względu na mienie znacznej wartości – zagrożenie zaborem, dewastacją, ze względu na duże natężenie ruchu osobowego – zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z obiektów).
Uregulowania prawne dotyczące dialogu technicznego

Dialog techniczny, w ramach którego potencjalni wykonawcy świadczą na rzecz zamawiającego doradztwo, stanowi rzadko stosowaną platformę przekazywania wiedzy o przedmiocie zamówienia. Ustawodawca nie określił sposobu przeprowadzania dialogu technicznego. Jedynie art. 31a ust. 2 pzp wskazuje, że dialog techniczny prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. Jeżeli w wyniku dialogu technicznego zamawiający zamierza wszcząć postępowanie przetargowe, to na podstawie art. 31c pzp zamieszcza informację o zastosowaniu dialogu technicznego w ogłoszeniu o zamówieniu, którego ten dialog dotyczył.

Udział wykonawcy w dialogu technicznym nie może być powodem jego wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Wskazuje na to art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp, zgodnie z którym czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania wykonywane podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pzp, nie stanowią przesłanki do wykluczenia wykonawcy.

Podczas prowadzonego postępowania przetargowego zamawiający zobligowany jest do zastosowania art. 96 ust. 2a pzp, zgodnie z którym, jeżeli przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny, to zamawiający w protokole postępowania o udzielenie zamówienia musi zawrzeć informacje m.in. o:
przeprowadzeniu dialogu technicznego;
podmiotach, które uczestniczyły w dialogu technicznym;
wpływie dialogu technicznego na OPZ, siwz lub warunki umowy.

Za przetargipubliczne.pl, data publikacji: 02-02-2015, autor: Jacek Szmalenberg, pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone