XXVII Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Pracodawców Ochrona

9 i 10 czerwca 2015 roku w Spale, obyło się XXVII Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Związku.

Wśród decyzji Zgromadzenia znalazło się zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu i Biura Związku (prezentacja do pobrania) oraz Komisji Rewizyjnej a także Komisji Etyki. Ponadto zatwierdzono bilans za rok 2014 i udzielono absolutorium Zarządowi Związku. Podjęto także decyzję o zmianie logotypu Organizacji.

W związku z zakończeniem kadencji Organów, wybrano nowe Prezydium Zarządu, Komisję Rewizyjną i Komisję Etyki. Przez kolejne 4 lata ww. funkcje pełnić będą:

w Prezydium:
1.    Tomasz Wojak Prezes Zarządu,
2.    Jarosław Kur Wiceprezes Zarządu,
3.    Mateusz Jaszczuk Wiceprezes Zarządu,
4.    Jakub Dzik Wiceprezes Zarządu,
5.    Ryszard Kaliński Członek Zarządu,
6.    Łukasz Koch Członek Zarządu,
7.    Paweł Korzybski Członek Zarządu;

Zarząd Związku składa się dodatkowo z przedstawicieli oddziałów regionalnych, którymi pozostają:
1.    Jacek Wołk Prezes Regionu Warszawsko-Mazowieckiego, Członek Zarządu,
2.    Janusz Rzeźnik Prezes Regionu Łódzkiego, Członek Zarządu,
3.    Artur Podsiedlik Prezes Regionu Śląsk, Członek Zarządu,
4.    Tomasz Kołodziejczyk Prezes Regionu Dolny Śląsk, Członek Zarządu,
5.    Andrzej Czop p.o. Prezesa Regionu, Członek Zarządu.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
1.    Krzysztof Grochocki,
2.    Leszek Krzepicki,
3.    Adam Walenciak,
4.    Rafał Stelmaszczyk,
5.    Marek Janke;

do Komisji Etyki:
1.    Grzegorz Sawczak,
2.    Marcin Żmudziński,
3.    Jerzy Leporowski,
4.    Marta Bąk.

Ponadto wśród szeroko dyskutowanych zagadnień znalazły się:

  • tematyka związana z udzielaniem zamówień publicznych na usługi ochrony osób i mienia – dotychczasowe i planowane zmiany w Ustawie Prawo zamówień publicznych, omówione przez Dyrektora Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, pana Rafała Jędrzejewskiego (prezentacja do pobrania) oraz prezentacja projektu Fair Play, omówiona przez Liderkę Zespołu ekspertów ds. zamówień publicznych PZPO (prezentacja do pobrania);
  • tematyka formalno-prawnych aspektów funkcjonowania firm ochrony – wyniki kontroli przeprowadzonych przez Wydział Nadzoru nad SUFO Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, omówione przez panią nadkomisarz Agnieszkę Jabłońską oraz kontroli przeprowadzonych przez Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, omówione przez Nadkomisarza Wojciecha Szymańskiego;
  • tematyka oskładkowania umów zleceń w 2016 roku w związku ze zmianą Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw – tematyka przygotowania rynku do wzrostu kosztów, omówiona przez pana Jakuba Dzika, nowego Wiceprezesa Związku (prezentacja do pobrania).

Wystąpienia mieli również goście: pan Sławomir Wagner Prezes Polskiej Izby Ochrony oraz pan Henryk Dąbrowski Dyrektor Polskiej Izby Systemów Alarmowych a ponadto honorowy Prezes Związku, pan Tadeusz Ostrowski i honorowy Członek, pan Wiesław Nowakowski.

W przerwach w obradach swoje prezentacje miały firmy oferujące branży rozwiązania technologiczne (Alpol Sp. z o.o., ICS Polska Sp. z o.o.), umundurowanie (Kwintet Polska Sp. z o.o.) i wyposażenie (Kolter Mirosław Klekot; Metalkas Sp. z o.o.) oraz pojazdy specjalne (AMZ Kutno Sp. z o.o.).

Wieczorem, po części oficjalnej pierwszego dnia, uczestnicy wzięli udział w plenerowej kolacji grillowej, by korzystając z gościnności ośrodka Funduszu Wczasów Pracowniczych w Spale, móc się zrelaksować oraz cieszyć możliwościami podtrzymywania i nawiązywania nowych relacji.

Zaproszenie >>> kliknij tutaj

Porządek obrad >>> kliknij tutaj

Logotyp >>> kliknij tutaj

Informacje dodatkowe >>> kliknij tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone