Rafalska: Większa wydajność pracy i dobre dane makroekonomiczne skłaniają do wyższej płacy minimalnej

W projekcie rozporządzenia w sprawie wysokości przyszłorocznego minimalnego wynagrodzenia resort pracy zaproponował kwotę 2100 zł w przypadku pracowników oraz 13,70 zł za godzinę dla zlecenio- i usługobiorców. To kwoty zbieżne z propozycjami resortu pracy z maja, ale wyższe od tych, jakie w czerwcu rząd przekazał Radzie Dialogu Społecznego (było to odpowiednio 2080 zł i 13,50 zł). Czy stawki zaproponowane w projekcie to ostateczna propozycja rządu?

Kwoty te zostaną ostatecznie zaaprobowane przez rząd, jeśli projekt rozporządzenia przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostanie przyjęty przez Radę Ministrów. 8 czerwca rząd przedstawił Radzie Dialogu Społecznego (RDS) propozycję podwyżki do kwoty 2080 zł. To jest obecnie absolutne minimum – przyszłoroczne minimalne wynagrodzenie nie może być niższe od tej stawki. RDS nie porozumiała się co do wysokości podwyżki, więc w takiej sytuacji decyzję w omawianej kwestii podejmuje rząd w rozporządzeniu, które musi wydać do 15 września.

Dlaczego resort pracy chce wrócić do zaproponowanej wcześniej stawki, czyli wyższej od tej przedstawionej RDS?

Wróciliśmy do naszej pierwotnej propozycji, bo przemawiają za tym ostatnie wskaźniki makroekonomiczne opublikowane przez GUS. Wynika z nich, że przeciętne wynagrodzenie w maju wzrosło o 5,4 proc., a w czerwcu o 6 proc. To wartości wyższe od zakładanych prognoz, na podstawie których rząd proponował podwyżkę płacy minimalnej do 2080 zł, czyli o 4 proc. Propozycja przedstawiona w projekcie rozporządzenia zakłada wzrost o 5 proc., dzięki czemu utrzymana byłaby relacja minimalnej płacy do tej przeciętnej – w tym roku ta pierwsza stanowi 47,1 proc. średniego wynagrodzenia, a w przyszłym – zgodnie z naszą propozycją – stanowiłaby 47,3 proc. To jednak relacja oparta na prognozach, a przytoczone powyżej cząstkowe dane wskazują na wyższy wzrost przeciętnego wynagrodzenia niż prognozowany.

Za: serwisy.gazetaprawna.pl, 31.07.2017 Łukasz Guza więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone