Zmiany na rynku pracy obowiązujące od stycznia 2019 roku

W dniu 11 września br. zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019r. Zgodnie z tym Rozporządzeniem wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku będzie wynosić 2250 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia 14,70 zł brutto. Zmiany te wpłyną na wzrost kosztów realizowania usług ochrony. 
Przy kalkulowaniu budżetów na ochronę w 2019r. należy uwzględnić również możliwość wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych od 1 lipca 2019r. skutkujących dodatkowymi kosztami w wymiarze 1,5% wynagrodzenia brutto po stronie pracodawcy, a wobec trudnej sytuacji na rynku pracy i konieczności zapewnienia pracownikom ochrony tego samego poziomu wynagrodzenia netto trzeba uwzględnić kolejne 2% ze strony pracownika oraz koszt obsługi na poziomie 0,5% czyli łącznie 4%.
Ponadto stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 5,8% i jest najniższa w okresie ostatnich 30 lat. Obecnie praktycznie we wszystkich firmach ochrony występują problemy z zapewnieniem odpowiedniej ilości pracowników ochrony, co często skutkuje brakiem obsady posterunków. Jednocześnie branża ma ograniczone możliwości z korzystania w ochronie z cudzoziemców (weryfikacja karalności, bariery językowe, obsługa komputera, ryzyko zatrudnienia weteranów z obszaru objętego konfliktem zbrojnym) – w tej sytuacji w kalkulacjach należy uwzględniać znacznie wyższe stawki niż tylko te wynikające z minimalnego wynagrodzenia w celu zapewnienia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.

Stosowne wyliczenia, elementów uwzględnianych przy kalkulacji ceny za realizację usługi ochrony osób i mienia, znajdują się na stronie internetowej www.pzpochrona.pl w zakładce „Kalkulacja kosztów pracy 2019”.

Pismo do klientów – proszę kliknąć tutaj

Pismo do klientów w wersji angielskiej – proszę kliknąć tutaj

 

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone