Zmiany na rynku pracy obowiązujące od stycznia 2018 roku

Uprzejmie informujemy, że zostały ogłoszone minimalne stawki wynagrodzenia, które będą obowiązywać w 2018 roku. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r., ogłoszonego w Dzienniku Ustaw 2017 r. poz. 1747,  wysokość minimalnego wynagrodzenia wyniesie:
• 2 100 zł brutto w przypadku minimalnego wynagrodzenia za pracę wykonywaną w ramach umowy o pracę, co daje średnioroczną stawkę godzinową na poziomie 12,50 zł (2100 zł / 168 h), a po uwzględnieniu składek na ubezpieczenie społeczne minimalny koszt płacowy na poziomie 17,87 zł.
• 13,70 zł brutto za jedną godzinę pracy wykonywaną w ramach umowy zlecenia, a po uwzględnieniu składek na ubezpieczenie społeczne minimalny koszt płacowy na poziomie 16,40 zł.
Stosowne wyliczenia, elementów uwzględnianych przy kalkulacji ceny za realizację usługi ochrony osób i mienia, znajdują się na stronie internetowej www.pzpochrona.pl w zakładce „Kalkulacja kosztów pracy 2018”.

Łącznie minimalne wynagrodzenie w ciągu dwóch ostatnich lat wzrosło o ponad 13%, co obok zmian w zakresie ubezpieczeń społecznych w sposób bardzo poważny zwiększyło  koszty prowadzenia działalności w zakresie ochrony osób i mienia a tym samym ceny za świadczone usługi.

W takiej sytuacji niezbędne jest ponowne dostosowanie finansowych warunków umów za świadczone usługi ochrony do wzrastających kosztów oraz zmieniających się realiów rynkowych. Dostawcy i odbiorcy usług powinni już dziś uwzględniać wzrost kosztów płacowych w kalkulacjach cen usług na  rok 2018. Ponadto PZP Ochrona rekomenduje korzystanie z usług firm,  deklarujących stosowanie uczciwych praktyk rynkowych (więcej informacji na www.pzpochrona.pl zakładka „O Związku – Deklaracja uczciwych praktyk rynkowych”) i odrzucanie usług firm oferujących stawki poniżej minimalnej płacy co często jest wynikiem stosowania nieuczciwych praktyk.

 
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone