Minimalna stawka godzinowa – 12 zł od 1 lipca 2016 roku – stanowisko PZPO

Zarząd Polskiego Związku Pracodawców Ochrona uważa, że wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej, w planowanym przez rząd terminie 1 lipca 2016 roku, stanowi zagrożenie dla firm 
z branży oraz klientów.

Proponujemy stopniowe i rozłożone w czasie podwyższanie minimalnej stawki godzinowej 
(np. 10 zł w pierwszym okresie, a następnie 12 zł, np. po kolejnych 6 miesiącach).

Stoimy na stanowisku, że wprowadzanie stawki 12 zł wcześniej niż od 1 stycznia 2017 roku, będzie szkodliwe dla rynku – zarówno firm realizujących umowy jak i zamawiających, którzy dysponują już zaplanowanymi budżetami na zakup usług (także cała sfera budżetowa). Dla wszystkich uczestników rynku będzie to kolejna w ciągu roku, istotna podwyżka kosztów pracy po ozusowaniu umów zleceń.

Wraz z podniesieniem stawki minimalnej za 1 roboczogodzinę pracy zmianie będzie musiało ulec Prawo zamówień publicznych, które jak dotąd przewiduje tylko możliwość waloryzacji kwoty zamówienia w przypadku wzrostu kosztów umów o pracę, a nie stawek godzinowych na umowach zlecenie. Krótkie vacatio legis, według projektu rządowego wprowadzające zmianę od 1 lipca br., może uniemożliwić dostosowanie się rynku po raz kolejny do tak znacznego wzrostu kosztów pracy.

Wyrażamy obawę, że koszty reformy spowodują ograniczenie zatrudnienia w branży ochrony
w związku z niemożnością poniesienia przez klientów kolejnej tak istotnej podwyżki cen za nasze usługi. Wg. szacunków branża ochrony osób i mienia w związku z ozusowaniem umów zleceń 
od 1 stycznia 2016 r. zmniejszyła zatrudnienie o ponad 40 tys. pracowników. Istnieje również zagrożenie przejściem części firm, szczególnie małych, do szarej strefy.

Powyższe stanowisko Zarząd Związku aktywnie komunikuje organizacjom, do których minister pracy skierował projekt Ustawy, w celu dokonania konsultacji społecznych, m.in. Radzie Dialogu Społecznego, a także prowadzi spotkania z ekspertami bezpośrednio zaangażowanymi w proces analizy i opiniowania tego aktu prawnego.

Jednocześnie, dążąc do spełniania oczekiwań pracodawców z branży, zachęcamy do zgłaszania do biura Związku (biuro@pzpochrona.pl) sugestii dotycząch powyższego projektu, dzięki którym prezentowana w konsulatcjach argumentacja będzie się rozwijała.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone