Polskie Radio Olsztyn SA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną osób i mienia na terenie nieruchomości Radia Olsztyn SA przy Radiowej 24 w Olsztynie, z wyjątkiem części dzierżawionej przez TVP SA w Warszawie Oddział Terenowy w Olsztynie“ znak sprawy: ZP-06.2020 na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

  • kwalifikowani pracownicy ochrony zatrudnieni na postawie umowy o pracę
  • wybrana oferta ze stawką 21,46 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone