Instytut Chemii i Techniki Jądrowej położonych w Warszawie przy ul. Dorodnej 16 i przy ul. Na Krańcu 3

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie postępowania na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych pt.: „Ochrona osób i mienia  w obiektach Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej położonych w Warszawie przy ul. Dorodnej 16 i przy ul. Na Krańcu 3 przez okres 24 miesięcy” numer sprawy 26.3.2020., złożona została oferta zawierająca rażąco niską cenę, co powinno skutkować odrzuceniem tej oferty.

  • wybrana oferta ze stawką 19,09 zł netto/rbh
  • zamawiający przeznaczył na realizację 29 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone