Uwaga firmy z kontraktami zawartymi z trybie ustawy PZP
[ Uwaga firmy z kontraktami zawartymi z trybie ustawy PZP ] 
 
Pakiet dotyczący tzw. Tarczy antykryzysowej uchwalony przez Sejm wprowadza ważne zmiany w sektorze zamówień publicznych. Po stwierdzeniu przez zamawiającego, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, zamawiający ma możliwość zmiany umowy zawartej w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych („PZP”). Wykonawca musi jednak pamiętać o złożeniu odpowiedniego wniosku i przedstawieniu dowodów.
 
W dniu 31 marca 2020 roku weszła w życie tzw. Tarcza antykryzysowa [1] – ustawa, która ma pomóc przedsiębiorcom w walce ze skutkami epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.
 
Wśród licznych nowych rozwiązań, tzw. Tarcza antykryzysowa wprowadza także regulacje dotyczące wykonywania umów zawartych w trybie zamówień publicznych.
 
[ Obowiązek informacyjny stron ] 
 
Na mocy tzn. Tarczy antykryzysowej, strony umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zobowiązane do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Okolicznościami, które mogą mieć wpływ na należyte wykonanie umowy są przykładowo:
 
1. nieobecność pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
 
2. decyzje wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładające na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
 
3. polecenia wydane przez wojewodów lub decyzje wydane przez Prezesa Rady Ministrów związane z przeciwdziałaniem COVID-19;
 
4. wstrzymanie dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych.
 
Co istotne, strony (co szczególnie istotne dla wykonawców), są zobowiązane do potwierdzenia oświadczeniem oraz odpowiednimi dokumentami wpływu wskazanych okoliczności na należyte wykonanie umowy.
 
Z uwagi na powyższe, istotne jest zbieranie szczegółowej dokumentacji przez wykonawców celem wykazania wpływu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 na realizację umowy. Co do zasady należy dokumentować praktycznie wszystko co może negatywnie wpłynąć na umowę. W szczególności, wykonawcy powinni:
 
1. prowadzić oraz zbierać korespondencję z pracownikami, zamawiającym, dostawcami, producentami oraz podwykonawcami, w której poruszana jest problematyka wystąpienia epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i jej skutków,
 
2. dokumentować realizację umowy oraz ewentualne trudności sporządzając wewnętrzne notatki oraz raporty,
 
3. dokumentować dodatkowe koszty np. związane z koniecznością wstrzymania robót,
 
4. dokumentować ograniczenia w dostępności organów administracji publicznej, jeśli może to mieć wpływ na realizację umowy.
 
[ Zmiana umowy w sprawach zamówienia publicznego ] 
 
Zgodnie z art. 15 r ust. 4 tzw. Tarczy antykryzysowej, jeżeli (po przeprowadzeniu procedury informacyjnej), zamawiający stwierdzi, że okoliczności wskazywane przez wykonawcę mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 3 PZP.
 
W tzw. Tarczy antykryzysowej wskazany został przykładowy katalog dopuszczalnych zmian umowy. Zmiany mogą dotyczyć:
  
1. terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenia wykonywania umowy lub jej części,
 
2. sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
 
3. zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającej jej zmiany wynagrodzenia wykonawcy.
 
Dopuszczalne jest przy tym wprowadzenie kilku zmian umowy, jeśli wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.
 
Należy jednak pamiętać, że zamawiający może, ale nie musi zgodzić się na zmianę umowy.
 
Przepisy zawarte w tzw. Tarczy antykryzysowej nie wyłączają przy tym możliwości zastosowania postanowień umownych przewidujących możliwość zmiany umowy, jeśli są korzystniejsze dla wykonawcy. 
 
[ Sytuacja podwykonawcy ] 
 
Tarcza antykryzysowa reguluje także sytuację prawną podwykonawców. Ustawodawca przewidział bowiem, że dokonanie zmiany umowy zawartej w trybie zamówień publicznych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą pociąga za sobą obowiązek odpowiedniej zmiany umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą, jeśli zmiana dotyczy części zamówienia powierzonej do wykonania podwykonawcy. Co istotne, warunki wykonania umowy przez podwykonawcę nie mogą być mniej korzystne niż warunki wykonania umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą (art. 15 r ust. 8).
 
Po stwierdzeniu przez wykonawcę oraz podwykonawcę, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, podmioty te mogą uzgodnić odpowiednią zmianę łączącej je umowy. Ustawodawca wskazuje przykładowy katalog takich zmian. Mogą one polegać w szczególności na zmianie terminu wykonania umowy (lub jej części), czasowym zawieszeniu wykonania umowy (lub jej części), zmianie sposobu wykonania umowy lub zmianie zakresu wzajemnych świadczeń (art. 15 r ust. 7).
 
W razie jakichkolwiek pytań, potrzeby konsultacji czy pomocy w wykorzystywaniu instrumentów zaproponowanych w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej, jesteśmy do Państwa dyspozycji.
 
Autor: Kinga Rochalska, adwokat w LSW kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone