ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   tel. 22 826-85-87, 609 909 774   biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE


PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.

Zarząd Mienia m.st. Warszawy


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie postępowania na udzielenie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych pt: „Ochrona fizyczna osób i mienia znajdującego się na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy“ nr sprawy: 1/US/2018

 • najniższa oferta ze stawką 16,08 zł netto/rbh
Czytaj więcej

Instytut Żywienia i Żywności im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, na: „Usługę ochrony osób i mienia w obiektach Instytutu Żywności i Żywienia przy ul. Powsińskiej 61/63 w Warszawie”– znak sprawy: IZZ/1/ZP/18.

 • zamawiajacy przeznaczył na realizację stawkę 16,24 zł netto/rbh
 • wybrana oferta ze stawką 14,80 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Urząd Statystyczny w Łodzi


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, pt.: „Świadczenie usługi ochrony obiektu Urzędu Statystycznego w Łodzi” numer sprawy: LDZ-WA.271.2.2018

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 13,29 zł netto/rbh
 • wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
 • wybrana oferta ze stawką 12,15 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) pt.: „świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia znajdujących się w pomieszczeniach Zamawiającego przy Placu Zdrojowym 2, mieszczących się w budynku Domu Zdrojowego, położonym w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy nr 6, a także samych pomieszczeń i budynku wraz z ochroną fizyczną wystaw organizowanych w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie” Znak: PGS-US/01/2018.

 • wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
 • wybrana oferta ze stawką 15,46 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ww. przepisami na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), o ile przepisy Ustawy nie stanowią inaczej. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, pt.: „Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektu położonego w Białymstoku przy ulicy Podleśnej 2” DZ-2121/UO/P/US/01/2018.

 • wybrana oferta ze stawką 12,50 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 578489-N-2018 w dniu 25.06.2018 r. na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) pn.: Ochrona i dozór mienia IBPRS w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36, znak postępowania: DA.22.2.2018.DA.

 • wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
 • wybrana oferta ze stawką 10,81 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

<

 • Logowanie
 • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
tel. 22 826-85-87, 609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE

PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.


Zarząd Mienia m.st. Warszawy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie postępowania na udzielenie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych pt: „Ochrona fizyczna osób i mienia znajdującego się na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy“ nr sprawy: 1/US/2018

 • najniższa oferta ze stawką 16,08 zł netto/rbh

Instytut Żywienia i Żywności im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, na: „Usługę ochrony osób i mienia w obiektach Instytutu Żywności i Żywienia przy ul. Powsińskiej 61/63 w Warszawie”– znak sprawy: IZZ/1/ZP/18.

 • zamawiajacy przeznaczył na realizację stawkę 16,24 zł netto/rbh
 • wybrana oferta ze stawką 14,80 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


Urząd Statystyczny w Łodzi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, pt.: „Świadczenie usługi ochrony obiektu Urzędu Statystycznego w Łodzi” numer sprawy: LDZ-WA.271.2.2018

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 13,29 zł netto/rbh
 • wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
 • wybrana oferta ze stawką 12,15 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) pt.: „świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia znajdujących się w pomieszczeniach Zamawiającego przy Placu Zdrojowym 2, mieszczących się w budynku Domu Zdrojowego, położonym w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy nr 6, a także samych pomieszczeń i budynku wraz z ochroną fizyczną wystaw organizowanych w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie” Znak: PGS-US/01/2018.

 • wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
 • wybrana oferta ze stawką 15,46 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ww. przepisami na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), o ile przepisy Ustawy nie stanowią inaczej. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, pt.: „Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektu położonego w Białymstoku przy ulicy Podleśnej 2” DZ-2121/UO/P/US/01/2018.

 • wybrana oferta ze stawką 12,50 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 578489-N-2018 w dniu 25.06.2018 r. na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) pn.: Ochrona i dozór mienia IBPRS w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36, znak postępowania: DA.22.2.2018.DA.

 • wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
 • wybrana oferta ze stawką 10,81 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter